lu.se

TrialNet

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Vanliga frågor om TrialNet-studien

När får jag reda på mina provresultat? 

Från det att vi fått ditt blodprov till vårt laboratorium i Malmö tar det normalt 6-8 veckor innan du får resultatet via brev eller telefon. 

Gör det ont att ta blodprov?

Det kan kännas obehagligt och smärtsamt med blodprovstagning och man kan få ett blåmärke där man punkterar blodkärlet. Symptomen är snabbt övergående. Om du tycker det är obehagligt med blodprovet erbjuds du alltid EMLA-bedövningskräm.

Hur mycket blod tas vid besöken?

Vid Screening tas ca 15 ml blod från din arm för att analysera för diabetesrelaterade autoantikroppar. Vid Uppföljningsbesöken (OGTT) tas ca 30-45 ml blod från dig som är vuxen. För de som är yngre än 18 år, tar vi inte mer blod än vad som är säkert för deras ålder och vikt.

Kostar det något att delta?

Deltagandet i TrialNet-studien innebär inga kostnader för dig. 

Får jag som deltagare någon ersättning?

Det utgår ingen ersättning till dig för Screeningbesöket då detta prov kan tas på din vårdcentral. Deltar du i Uppföljningen och behöver resa långväga, utgår ersättning för resa och hotell samt frukost efter glukosbelastningen.

Hur behandlas mina personuppgifter? 

Alla dina personuppgifter kommer att journalföras med sekretess och skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen och offentlighets- och sekretessförordningen. När du medverkar i TrialNet-studien får du ett eget studie-ID (TN-nr) och kommer att registreras i studiens databas med namn, personnummer, adress, kön, släktskap till en person med typ 1-diabetes. Resultatet från analyser av blodprover sparas i TrialNets databas avskilt från dina personuppgifter. Personuppgifterna bevaras under minst 10 år för att studien skall kunna kontrolleras i efterhand eller om nya frågeställningar skulle uppkomma i framtiden. Alla resultat redovisas i grupp utan att din identitet röjs.

Endast studiepersonal och databasansvarig har tillgång till dina personuppgifter. Databasen ligger bakom SUS Malmös brandvägg vilket innebär att samma sekretess som sjukhusets patientdatahantering uppnås. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att gratis en gång per kalenderår - efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Personuppgiftsombudet, Lunds Universitet, Box 117, 221 00 Lund - få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har också rätt att enligt personuppgiftslagen få eventuella felaktiga personuppgifter rättade. 

Var sparas mina blodprov? 

Under förutsättning att du samtycker sparas en del av ditt blodprov i Region Skånes biobank. En Biobank är en förvaring av prover för forskning nu och i framtiden och omfattas av Biobankslagen. Provet kommer att sparas i biobanken i minst 10 år. Proverna sparas så länge för att nya frågeställningar kan uppkomma eller att man senare kan vilja granska de resultat som studien gett. Proverna i biobanken har en kod och endast de personer som arbetar med studien har tillgång till kodnyckeln. Det är frivilligt att lämna prover till biobanken.

En del av ditt blodprov skickas till USA för analys av autoantikroppar. Under förutsättning att du samtycker sparas den del av provet som inte blev använt i NIDDKs (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases som är ett av instituten på National Institutes of Health (NIH) - världens största medicinska forskningsorganisation) biobank. Detta prov kodas och ingen personlig information såsom namn, adress eller personnummer lämnas vidare tillsammans med proverna. Efter TrialNets avslutande avkodas proverna, d.v.s. proverna kan inte längre återkopplas till dig som person, och förflyttas till en annan plats som övervakas av NIH.