lu.se

Medicinsk Strålningsfysik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Om MSF

Medicinsk strålningsfysik är ett tvärvetenskapligt ämne där man studerar, vidareutvecklar och tar fram nya tillämpningar av joniserande och icke-joniserande strålning och radioaktiva spårsubstanser för bästa möjliga användning inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning. Området har viktiga tillämpningar inom strålbehandling vid cancer samt när det gäller strålningsdiagnostik med hjälp av röntgen, datortomografi, nuklearmedicin och kärnspinnresonansavbildning MRI. Området är också centralt när det gäller att skydda människor (patienter, anställda, allmänhet) och omgivande miljö mot skadliga effekter av strålning och radioaktiva ämnen. Centrala kunskapsområden är strålningens växelverkan, dess detektion, dosimetri och biologiska effekter.

Vår forskning är dels inriktad på utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling med strålning, dels på kliniska tillämpningar av dessa metoder. Vi bedriver även forskning kring strålskydd för patienter, personal och allmänhet samt när det gäller beredskap mot svåra strålningsolyckor.

Sjukhusfysiker knutna till medicinsk strålningsfysik arbetar på Radiofysikavdelningen vid Skånes universitetssjukhus Malmö inom strålbehandling, röntgendiagnostik, nuklearmedicin, MR-diagnostik och strålskydd.

Avdelningen ansvarar för, och bedriver forskning och forskarutbildning på medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna samt medverkar i sjukhusfysikerutbildningen med föreläsningar, praktik och handledning av examensarbeten.

Avdelningen för medicinsk strålningsfysik/radiofysik, Malmö vid Lunds universitet är en forsknings- och utbildningsavdelning inom Institutionen för Translationell medicin, Malmö (Department of Translational Medicine, Malmö, Sweden)

Adress

Postadress 
Medicinsk strålningsfysik
ITM, Lunds universitet
SUS Malmö
205 02 Malmö

Besöksadress 
Medicinsk strålningsfysik
SUS Malmö
Inga Marie Nilssons gata 49
Plan 4

Hämtställe: 33

Fakturaadress
Lunds Universitet, ITM
Medicinsk strålningsfysik, Malmö
Viveca Flodén
Box 188
221 00  LUND

Leveransadress
Medicinsk strålningsfysik
SUS Malmö
Carl-Bertil Laurells gata 9
Plan 4


Telefon (exp): 040 - 33 12 35
Fax: 040 - 96 31 85


Web-adress till denna sida:
www.med.lu.se/msf

In English

Postal address 
Medical Radiation Physics
ITM, Lund University
SUS Malmö
SE-205 02 Malmö
Sweden

Visiting address 
Medical Radiation Physics,
Malmö, SUS Malmö
Inga Marie Nilssons gata 49,
Floor 4

Collection point: 33

Invoice address
Lund University, ITM
Medical Radiation Physics, Malmö
Viveca Flodén
Box 188
221 00  LUND

Delivery
Medicinsk strålningsfysik
SUS Malmö
Carl-Bertil Laurells gata 9
Floor 4


Phone: +46 40 33 12 35
Fax: +46 40 96 31 85


www.med.lu.se/msf