lu.se

SCAN-B

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

SCAN-B

South Sweden Cancerome Analysis Network - Breast

SCAN-B är ett långsiktigt forskningssamarbete som involverar Lunds Universitet, CREATE Health, SCIBLU Genomics, den Sydsvenska Bröstcancergruppen och de sjukhuskliniker i den Södra Sjukvårdsregionen där man opererar, diagnostiserar och behandlar patienter med bröstcancer (ClinicalTrials.gov ID: NCT02306096). Målet med projektet är att utveckla nya diagnostiska test som kan användas för att i olika kliniska situationer välja rätt behandlingsstrategi för den enskilda kvinnan (och mannen) med bröstcancer.

Senare års forskning har visat att bröstcancersjukdomen biologiskt kan delas in i ett antal separata undergrupper. Undergrupperna kan identifieras bl a genom analys av vilka gener som är aktiva/inaktiva i respektive tumör (genexpressionsanalys). Det finns mycket som talar för att man skulle kunna använda denna typ av indelning och analyser för att på bästa sätt välja behandlingsstrategi till den enskilda individen med bröstcancer. Det behövs dock ytterligare forskning i stora patientmaterial för att detta nya kunskapsområde ska kunna användas rutinmässigt inom sjukvården.

Inom SCAN-B används moderna molekylärbiologiska tekniker som finns tillgängliga vid avdelningen för onkologi och SCIBLU Genomics faciliteten, Lunds Universitet för att analysera molekylära profiler och klassificera brösttumörer från successivt inkluderade patienter. Målsättningen är att skapa ett populationsbaserat material av bröstcancer som inkluderar huvudandelen av de 1500 nya fall som inträffar årligen i den Södra Sjukvårdsregionen.

Alla patienter med en nydiagnostiserad bröstcancer kan erbjudas att delta i studien och därmed medverka till utveckling av ett förfinat omhändertagande av framtida bröstcancerpatienter. De patienter som väljer att delta lämnar ett blodprov och samtycker till att en liten bit av tumören tas tillvara i samband med operationen. Tumörvävnaden analyseras avseende genexpression och genomiska förändringar, medan blodceller kan används för att särskilja förändringar som uppstått i bröstcancern under tumörutvecklingen från de genvarianter som är medfödda. Tumörvävnad tas endast tillvara då det inte äventyrar den sedvanliga diagnostiken. Deltagande i studien påverkar i sig inte den behandling som ges till den enskilda patienten.

All information som samlas in och hanteras i samband med studien är skyddad av sedvanlig sekretess. Endast personal som är direkt involverad i studien kommer att ha tillgång till de data som samlas in och genereras inom studien. Tumör- och blodprover kommer att kodas på ett sätt som gör att laboratoriepersonalen inte har tillgång till namn eller personnummer i samband med det laborativa arbetet. SCAN-B projektet har godkänts/granskats av den Regionala etikprövningsnämnden i Lund, av det Regionalt biobankscentrum för den Södra Sjukvårdsregionen samt av Datainspektionen.

SCAN-B är ett omfattande projekt som bygger på aktiv samverkan mellan de deltagande huvudmännen, Sydsvenska Bröstcancergruppen och Regionalt Cancercentrum i Södra sjukvårdsregionen (RCC Syd). Helt centralt för projektet är emellertid det bidrag till studien som lämnas av enskilda individer - bröstcancerpatienterna, bröstkirurger, patologer, röntgenläkare, bröstsjuksköterskor, biomedicinska analytiker, onkologer, annan sjukvårdpersonal och cancerforskare.

Initiativtagare till SCAN-B är Professor Åke Borg. Projektet leds av en styrgrupp, se nedan. Genomförandet av SCAN-B har gjorts möjligt genom en generös donation av Berta Kamprads Stiftelse.

SCAN-B Styrgrupp: 

Åke Borg, Ph.D.
 Professor, Canceromics Branch, Familial Breast Cancer Unit
 Avd f Onkologi och Patologi, Inst f Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet

Anna Ehinger, M.D.
 Patolog, Klinisk patologi, Labmedicin
 Skånes Universitetssjukhus, Lund

Cecilia Hegardt, Ph.D.
 Forskare, Canceromics Branch
 Avd f Onkologi och Patologi, Inst f Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet

Christer Larsson, M.D., Ph.D.
 Professor, Tumörcellsbiologi, Molekylär patologi
 Avd f translationell cancerforskning, Inst f Laboratoriemedicin, Lunds Universitet

Niklas Loman, M.D., Ph.D. (ordf. Sydsvenska Bröstcancergruppen)
 Onkolog, Onkologiska kliniken
 Skånes Universitetssjukhus, Lund

Martin Malmberg, M.D., Ph.D. (ordförande i styrgruppen)
 Onkolog, Onkologiska kliniken
 Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lisa Rydén, M.D., Ph.D.
Kirurg, Kirurgiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lao Saal, M.D., Ph.D.
Forskare, Canceromics Branch, Translational Oncogenomics Unit
Avd f Onkologi och Patologi, Inst f Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet