lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Medicinska fakultetens styrelse

Medicinska fakultetens styrelse ansvarar för övergripande riktlinjer och beslut som rör fakultetens verksamhet. Ledamöterna väljs av fakulteten på förslag av en valberedning. Styrelsen består av sex lärarrepresentanter, två representanter för övrig personal samt två externa ledamöter. Studenterna inom grund- och forskarutbildningarna utser sina egna representanter. Övriga med närvaro- och yttanderätt är vicedekaner, företrädare för Region Skåne, företrädare för Future Faculty, kanslirepresentanter samt fackliga representanter.

Fakultetsstyrelsens uppgifter definieras i Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 3 kap.

Dekanus är ordförande i fakultetsstyrelsen. Till ersättare för dekanus valdes prodekan.

Fakultetsstyrelsen sammanträder 2019
Onsdag 30 januari
Onsdag 13 mars
Onsdag 24 april
Onsdag 5 juni

Onsdag 11 september
Onsdag 23 oktober
Onsdag 20 november
Onsdag 11 december

Fakultetsstyrelsen sammanträder våren 2020
Onsdag 29 januari
Onsdag 11 mars
Onsdag 22 april
Onsdag 3 juni

Fakultetsstyrelsens sammansättning

Ledamöter

Lärarrepresentanter 
Dekan, professor Erik Renström (ordf)
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Islet patophysiology
Tel: 046-222 80 84, 040-39 11 57
E-post: Erik.Renstrom@med.lu.se 

Prodekan, professor Kristina Åkesson
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Klinisk och molekylär osteoporosforskning
Tel: 040-33 23 70
E-post: Kristina.Akesson@med.lu.se

Professor Anna Forsberg
Institutionen för hälsovetenskaper
Vård i högteknologisk miljö
Tel: 046-222 18 50
E-post: Anna.Forsberg@med.lu.se 

Professor Martin Garwicz
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Neurofysiologi
Tel: 046-222 77 55
E-post: Martin.Garwicz@med.lu.se

Professor Anders Håkansson
Institutionen för translationell medicin
Experimentell infektionsmedicin, Malmö
Tel: 040-39 10 27
E-post: Anders_P.Hakansson@med.lu.se

Professor Peter Höglund
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi
Tel: 046-17 79 79
E-post: Peter.Hoglund@med.lu.se

Professor Karin Jirström
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Patologi, Lund
Tel: 046-222 08 29
E-post: Karin.Jirstrom@med.lu.se

Professor Diana Karpman
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Pediatrik, Lund
Tel: 046-222 07 47
E-post: Diana.Karpman@med.lu.se

Representanter för övrig personal
Forskningsingenjör Lina Gefors
Lund University Bioimaging Center
Tel: 046-222 07 12
E-post: Lina.Gefors@med.lu.se

Föreståndare Thomas Blom
Enheten för biomedicinsk service
Tel: 046-222 09 89
E-post: Thomas.Blom@med.lu.se

Allmänrepresentanter 
Civilekonom Ebba Fåhraeus
Tel: 073-400 04 33
E-post: Ebba@lysaeus.com

Professor Michael Kjaer
Department of Clinical Medicine
Bispebjerg-Frederiksberg Hospital - Bispebjerg
Tel: +45 38 63 50 55
E-post: Michaelkjaer@sund.ku.dk

Företrädare för studenterna 
Matilda Byström
Corpus Medicum
Tel: 046-222 01 08
E-post:  ordf@vavslund.se 

Linnéa Sandström
Corpus Medicum
Tel: 046-222 01 08
E-post: Linneabe.Sandstrom@gmail.com

Britt-Marie Halvarsson
Medicinska doktorandrådet
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin
Tel: 046-222 07 27
E-post: Britt-Marie.Halvarsson@med.lu.se

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Vicedekan, professor Maria Björkqvist
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Biomarkörer vid hjärnsjukdomar
Tel: 072-700 71 63
E-post: Maria.Bjorkqvist@med.lu.se

Vicedekan, professor Heiko Herwald
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Infektionsmedicin
Tel: 046-222 41 82
E-post: Heiko.Herwald@med.lu.se

Vicedekan, universitetslektor Jimmie Kristensson
Institutionen för hälsovetenskaper
Aktivt och hälsosamt åldrande
Tel: 046-222 19 74
E-post: Jimmie.Kristensson@med.lu.se

Vicedekan, professor Martin L Olsson
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin
Tel: 046-17 32 07
E-post: Martin_L.Olsson@med.lu.se

Verksamhetsföreträdare 
Företrädare för Region Skåne
Forskningschef Hannie Lundgren
FoUU-kansliet, Region Skåne
Tel: 040-675 31 13
E-post: Hannie.Lundgren@skane.se

Företrädare för Skånes universitetssjukhus
Förvaltningschef Björn Eriksson
Tel: 046-17 27 00
E-post: Bjorn.Eriksson@skane.se

Forskningschef Ingemar Petersson
Tel: 046-17 58 05 (sekreterare)
E-post: Ingemar.Petersson@skane.se

Företrädare för de anställda 
Professor Jaro Ankerst
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Tel: 046-17 22 72/046-222 45 94
E-post: Jaro.Ankerst@med.lu.se 

Assistent Karin Everlund (SEKO)
E-post: Sekocivil@seko.lu.se 

Företrädare för Future Faculty
Forskare Saema Ansar
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Tel: 046-222 06 03
E-post: Saema.Ansar@med.lu.se

Kanslirepresentanter 
Kanslichef Mattias Brattström
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-222 72 15
E-post: Mattias.Brattstrom@med.lu.se 

Sekreterare Ann Ivarsson 
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-222 80 71
E-post: Ann.Ivarsson@med.lu.se 

Kommunikationschef Johanna Sandahl
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-222 31 78
E-post: Johanna.Sandahl@med.lu.se

Ekonomichef Åsa Söderberg
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-222 17 08
E-post: Asa.Soderberg@med.lu.se 

Protokoll

Om du använder en Region Skåne-dator och har problem att öppna protokollen, kontakta Region Skånes ServiceDesk för felanmälan. ServiceDesk nås på telefonummer 30 000 inom Region Skåne och på telefonummer 077-67 300 00 utanför Region Skåne.

Fakultetsstyrelsens sammanträden 

Sammanträden med fakultetsstyrelsen delas upp i två delar. En informations-/föredragningsdel och en beslutsdel.

Vid informations-/föredragningsdelen deltar ledamöter, föredragande tjänstemän, företrädare för personalorganisationerna, kanslichef, protokollförare och vicedekaner samt i förekommande fall inbjudna gäster.

Sedan informations-/föredragningsdelen avslutas ajourneras mötet.

Därefter tar beslutsdelen vid, då deltar endast ordinarie ledamöter samt protokollförare, kanslichef och företrädare för personalorganisationerna.

Endast ordinarie ledamöter har rösträtt, övriga har närvaro- och yttranderätt.

Alla handlingar och bilagor är offentliga. Kontakta respektive handläggare om du vill ta del av dem.