lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Forskningsavdelningar

Vi är en forskningsintensiv institution inom de laboratoriemedicinska specialiteterna som integrerar experimentell, epidemiologisk och patientnära forskning med relevans för sjukvården. Forskningen bedrivs i självständiga forskargrupper som samordnas i tio avdelningar.

lars rylander

Arbets- och miljömedicin

Vi forskar kring människors arbets- och miljöbetingade hälsa, med inriktning på metaller, miljögifter, luftvägsskadande och cancerframkallande ämnen, stress och arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, samt äldre i arbetslivet. Vår styrka ligger i en kombination av registerstudier och biobanker, fältstudier och experimentella studier.

Avdelningsföreträdare: Lars Rylander, 046-222 16 31

 
urban gullberg

Hematologi och transfusionsmedicin

Hematologi omfattar forskning med inriktning på blodbildning, blodceller och den inflammatoriska processen. Ett centralt område är molekylära mekanismer bakom blodcancer. Ett annat fokus är att förbättra transfusionsbehandling genom ökad kunskap om funktion och genetisk bakgrund för blodgruppsmolekylerna på den röda blodkroppens yta samt hur dessa interagerar med olika sjukdomsalstrande mikroorganismer.

Avdelningsföreträdare: Urban Gullberg, 046-222 07 29

 
david gisselsson nord

Klinisk genetik

Klinisk genetik omfattar forskning om vilken roll medfödda och förvärvade genetiska förändringar har för uppkomsten av olika cancerformer och medfödda ärftliga sjukdomar. Kromosomstudier av leukemi, lymfom och solida tumörer hos människa. Molekylärgenetiska studier av tumörassocierade kromosomförändringar. Kliniskt-cytogenetiska korrelationer och genetiska skador orsakade av miljöfaktorer.

Avdelningsföreträdare: David Gisselsson Nord, 0733-91 40 36

 
peter hoeglund

Klinisk kemi och farmakologi

Genom att analysera vävnader, cellodlingar och kroppsvätskor identifierar och karakteriserar vi biokemiska orsaker till olika funktionsdefekter samt sjukdoms- och hälsotillstånd. Modern akademisk farmakologi utvecklar nya principer och angreppspunkter för framtidens läkemedelsbehandling och ökar förståelsen för hur dagens läkemedel fungerar.

Avdelningsföreträdare: Peter Höglund 046-17 79 79

 
stefan schwartz

Medicinsk mikrobiologi

Inom medicinsk mikrobiologi bedrivs grundläggande och klinisk forskning om bakterier och virus, deras inbördes växelverkan, samverkan med värden samt betydelse för uppkomst av infektioner.

Avdelningsföreträdare: Stefan Schwarz, 046-222 06 28

 
catharina svanborg
Catharina Svanborg

Mikrobiologi, immunologi och glykobiologi (MIG)

We address how the host response determines if infections cause disease or asymptomatic bacterial carriage and novel immune response strategies that can be used therapeutically to strengthen the immune response to replace or complement antibiotics. In addition we have discovered a new cancer therapeutic (HAMLET) and investigate the structure, function and therapeutic efficacy of this molecule.

Avdelningsföreträdare: Catharina Svanborg,046-222 70 44

 
mikael sigvardsson

Molekylär hematologi

Vi studerar hur blodcellsbildning förändras med ökande ålder och söker svar på om, och hur, detta kan länkas till utveckling av cancer i blodets celler. Även om cancer i allmänhet är starkt länkat till ökande ålder, så är blodcancer (leukemi) en av de vanligaste cancerformerna hos barn och unga.

Avdelningsföreträdare: Mikael Sigvardsson, 0708 320 120

 
jonas larsson2

Molekylärmedicin och genterapi

Vi undersöker egenskaperna hos blodstamceller och utvecklar cell- och genterapi för olika blodsjukdomar - bland annat genetiska sjukdomar och cancer.

Avdelningsföreträdare: Jonas Larsson, 046-222 05 80

 

stefan scheding 02

Zaal Kokaia

Stamcellsforskning

Stamceller är källan till kroppens olika celler och kan bilda nya stamceller vilket ger oss helt nya möjligheter att bota svåra sjukdomar. Mest känt är transplantation av blodbildande stamceller för att bota blodcancer. Vi forskar även för att utveckla stamceller för behandling av ett flertal andra sjukdomstillstånd och skador som t ex diabetes och nervsjukdomar.

Avdelningsföreträdare Stamcellscentrum: Stefan Scheding, 046-222 33 31

Director of Stem Cell Center: Zaal.Kokaia, 046-222 02 76

 

ramin m

Translationell cancerforskning

Vårt uppdrag är att förstå grundläggande mekanismer för tumörutveckling. Grundat på denna förståelse ges möjlighet att matcha rätt läkemedel med rätt patient och därmed ge bättre förutsättningar for individualiserad behandling av cancerpatienter.

Avdelningsföreträdare: Ramin Massoumi, 046-222 64 30