lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Tuberkulos - en antik sjukdom på väg tillbaka

Tuberkulos (tbc) orsakar två miljoner dödsfall varje år, vilket är fler än någon annan infektionssjukdom. Tbc, som framförallt orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis (Mtb), är en väldigt smittsam sjukdom som sprids från person till person via lungorna genom exempelvis hostningar. Tbc drabbar människor i alla åldrar, men personer med nedsatt immunförsvar lider en större risk. Sjukdomen går i de flesta fall att behandla, men behandlingen kan vara dyr, innefattar flera läkemedel med svåra biverkningar och pågår i över sex månader.
Detta ställer därför stora krav på både patienten och sjukvården. Antalet tbc-bakterier som inte går att behandla med vanliga antibiotika har dessutom ökat kraftigt runtom i världen de senaste åren. Dessa resistenta bakterier kräver ännu svårare behandlingar med mindre effektiva preparat som kan sträcka sig över två års tid. Behovet är därför stort av att hitta alternativa behandlingar till dagens antibiotika.

Vi har tittat på så kallade antimikrobiella peptider (AMP). De produceras i alla organismer, från växter till däggdjur, och fungerar som kroppens egen antibiotika. Dessa små proteiner dödar bakterier snabbt och effektivt genom att ta sönder bakteriens cellvägg. Intresset för AMP som alternativ behandling mot infektioner och förhindrandet av spridning har ökat. Fördelen med AMP är att de inte triggar utveckling av resistens då de använder sig av flera olika mekanismer för att döda bakterier.   

utanfoer vaardcentral

Foto: Kristina Persson

Vår forskning om alternativ tuberkulosbehandling

Genom att analysera en mängd olika antibakteriella peptider har vi identifierat AMP som effektivt dödar tbc-bakterien utan att skada andra celler. Dessa peptiders bakteriedödande effekt har studerats i olika cellmodeller. Vi upptäckte att dessa peptider kunde eliminera tbc-bakterier också i kroppens celler, där det är svårt för immunförsvaret och antibiotika att nå dem. Peptidernas bakteriedödande effekt analyserades även i studier på djur där vi redan efter fem dagars behandling kunde reducera bakteriemängden med 86 %. Vår förhoppning är att dessa antimikrobiella peptider ska fungera som alternativ till rådande tbc-behandling, speciellt för multiresistent lungtuberkulos och förkorta behandlingen med flera månader.

Mål

  • Att göra fler studier i celler och djur med avsikt att se effekten av olika doser av antimikrobiella peptider (AMP).
  • Att undersöka om peptiden fungerar tillsammans med antibiotika och se hur AMP sprider sig i lungan.
  • Att studera peptidens verkan mot multiresistenta tuberkulosbakterier
  • Att testa effektiviteten av AMP i kliniska försök på sjuka personer på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Resursbehov
Materialbehov. Kostnad: 300 000 kr.
Lön till postdoc under två år. Kostnad: 1,5 mkr.
Lön till doktorand under fyra år. Kostnad: 2,7 mkr.

Var med och bidra!

stod global halsa andra projekt

Kontakta Emma Roybon på Emma.Roybon@med.lu.se eller ring 046- 222 72 18