lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Vad gör olika influensavirus olika farliga?

Luftvägsinfektioner hör till våra vanligaste infektioner. Under de första fyra levnadsåren har barn i genomsnitt 6-8 luftvägsinfektioner per år. Därefter minskar antalet till 2-3 per år. Lunginflammation är den vanligaste dödsorsaken hos barn globalt och den orsakas oftast av virus och av pneumokocker, en sorts bakterier. Virusinfektioner kan inte behandlas med antibiotika. Av de allvarligare luftvägsinfektioner som leder till sjukskrivningar i över 15 dagar, svarar influensa för ca en tredjedel hos både kvinnor och män. Dessa årligt återkommande epidemier drabbar som regel mellan 3-4 miljoner människor och orsakar 250 000-500 000 dödsfall i världen.

Utöver dessa årligt återkommande, säsongsberoende epidemier, kan vissa influensavirustyper dessutom ge upphov till mer fruktade världsomfattande epidemier så kallade pandemier. Pandemier får förödande konsekvenser eftersom dessa influensavirus är mer sjukdomsframkallande och sprids så snabbt i populationen att en majoritet av befolkningen insjuknar samtidigt. Detta kan få effekter på samhällets förmåga att upprätthålla normala funktioner såsom kommunikationer, skola och  sjukvård. ”Spanska sjukan” är ett exempel på en influensapandemi som drabbade en tredjedel av jordens befolkning under åren 1918-20 och resulterade i cirka 50 miljoner dödsfall. Svininfluensan är ett annat exempel på ett influensavirus som spridits över hela världen under en mycket kort tidsperiod.

en bygata i Afrika

Vår forskning om Influensavirus

Influensavirus varierar väldigt mycket och deras egenskaper kan förändras snabbt. Vi undersöker hur olika influensavirus påverkar den infekterade cellen på molekylär nivå. Vi har utvecklat en metod som kan användas för att i stor skala identifiera cellulära proteiner som binder influensavirusets RNA (en sorts arvsmassa). Genom att studera detta vill vi få en större förståelse för vad som skiljer influensavirus med hög sjukdomsframkallande förmåga från influensavirus som har lägre sjukdomsframkallande förmåga. På så sätt kan epidemier med influensavirus som har hög sjukdomsframkallande förmåga upptäckas i ett tidigt skede och spridningen begränsas. En ökad kunskap om hur influensavirus fungerar och orsakar sjukdom kommer även att underlätta utveckling av nya mediciner mot influensa.

Mål

  • Att identifiera de egenskaper hos influensavirus som ger upphov till allvarlig sjukdom. Vi vill förstå hur dagens influensa och det mycket dödliga influensaviruset som orsakade Spanska sjukan skiljer sig åt.
  • Att förutspå uppkomsten av nya epidemier av influensavirus med hög dödlighet i ett tidigt skede av en epidemi och därmed begränsa denna i största möjliga mån.

Resursbehov:

  • Lön till disputerade forskare och materialkostnader. Kostnad: 5 mkr för två disputerade forskare under tre år eller 2,5 mkr för en disputerad forskare under tre år.

Var med och bidra!

stod global halsa andra projekt

Kontakta Emma Roybon på Emma.Roybon@med.lu.se eller ring 046- 222 72 18