lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor har under Medicinska fakultetsstyrelsen ansvar för att Lunds universitets centrala policy för jäm­ställd­het, likabehandling och mångfald efterlevs. Vidare ansvarar nämnden för att fakultetens handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald implementeras i verksamheten.

Exempel på planerade aktiviteter och åtgärder under 2017

  • Fortsatt värdegrundsarbete riktat mot studenter och medarbetare
  • Fokus på breddad rekrytering och breddat deltagande
  • Tydliggörande av karriärvägar
  • Mentorsprogram med genusperspektiv för seniora forskare
  • Projekt om fördelning av forskningsmedel ur ett jämställdhetsperspektiv
  • Nätverksstöd till Women IN Great Sciences (WINGS) tillsammans med LTH och Nat-fak
  • Inventering av rekryteringsprocesser ur ett jämställdhetsperspektiv