lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Medicinska fakultetens styrelse

Medicinska fakultetens styrelse ansvarar för övergripande riktlinjer och beslut som rör fakultetens verksamhet. Ledamöterna väljs av fakulteten på förslag av en valberedning. Styrelsen består av sex lärarrepresentanter, två representanter för övrig personal samt två externa ledamöter. Studenterna inom grund- och forskarutbildningarna utser sina egna representanter. Övriga med närvaro- och yttanderätt är vicedekaner, företrädare för Region Skåne, företrädare för Future Faculty, kanslirepresentanter samt fackliga representanter.

Fakultetsstyrelsens uppgifter definieras i Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 3 kap.

Dekanus är ordförande i fakultetsstyrelsen. Till ersättare för dekanus valdes prodekanus.

Fakultetsstyrelsen sammanträder hösten 2017
Torsdag 21 september
Onsdag 18 oktober
Tisdag 22 november
Onsdag 13 december

Fakultetsstyrelsens sammansättning

Ledamöter

Lärarrepresentanter 
Dekanus, professor Gunilla Westergren-Thorsson (ordf)
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Lungbiologi
Tel: 046-222 80 84
E-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se 

Prodekan Lars Dahlin
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Gruppen för handkirurgisk forskning
Tel: 046-33 17 24
E-post: Lars.Dahlin@med.lu.se

Professor Anna Forsberg
Institutionen för hälsovetenskaper
Vård i högteknologisk miljö
Tel: 046-222 18 50
E-post: Anna.Forsberg@med.lu.se 

Professor Martin Garwicz
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Neurofysiologi
Tel: 046-222 77 55
E-post: Martin.Garwicz@med.lu.se

Professor Fredrik Ghosh
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Oftalmologi, Lund
Tel: 046-222 07 71
E-post: Fredrik.Ghosh@med.lu.se

Professor Karin Jirström
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Patologi, Lund
Tel: 046-222 08 29
E-post: Karin.Jirstrom@med.lu.se

Professor Erik Renström
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Islet patophysiologi
Tel: 040-39 11 57
E-post: Erik.Renstrom@med.lu.se 

Universitetslektor Anna Rignell-Hydbom
Institutionen för laboratoriemedicin, lund
Avdelning för arbets- och miljömedicin
Tel: 046-222 16 30
E-post: Anna.Rignell-Hydbom@med.lu.se

Representanter för övrig personal
Forskningsingenjör Lina Gefors
Lund University Bioimaging Center
Tel: 046-222 07 12
E-post: Lina.Gefors@med.lu.se

Ekonom Magnus Zätterström
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Kansli för kliniska vetenskaper, Lund
Tel: 046-222 81 44
E-post: Magnus.Zatterstrom@med.lu.se

Allmänrepresentanter 
Civilekonom Ebba Fåhraeus
Tel: 073-4000 433
E-post: Ebba@lysaeus.com

Life Science Manager Tomas Lundqvist
MAX IV Laboratoriet
Tel: 046-222 31 54
E-post: Tomas.Lundqvist@maxiv.lu.se

Företrädare för studenterna 
Isolda Delgado
Corpus Medicum
Tel: 046-222 01 08
E-post: vavs@vavs.lu.se

Britt-Marie Halvarsson
Medicinska doktorandrådet
Institutionen för laboratoriemedicin, Lund
Avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin
Tel: 070-557 62 77
 E-post: Britt-Marie.Halvarsson@med.lu.se

Madeleine Lehander
Corpus Medicum
Tel: 046-222 01 08
E-post: Madeleine.Lehander@gmail.com

Marcus Lockowandt
Medicinska doktorandrådet
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
CNS Genterapi
Tel: 046-222 30 80
E-post: Marcus.Lockowandt@med.lu.se

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Vicedekan Roland Andersson
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Kirurgi, Lund
Tel: 046-17 23 59
E-post: Roland.Andersson@med.lu.se 

Vicedekan Anders Bjartell
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Enheten för urologisk cancerforskning
Tel: 040-33 63 98
E-post: Anders.Bjartell@med.lu.se 

Vicedekan Anna-Maria Drake
Institutionen för hälsovetenskaper
Avdelning för sjukgymnastik
Tel: 046-222 89 56
E-post: Anna_Maria.Drake@med.lu.se

Vicedekan Stefan Hansson
Obstestrik och gynekologi
Tel: 046-222 30 11
E-post: Stefan.Hansson@med.lu.se 

Vicedekan Cecilia Lundberg
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
CNS Genterapi
Tel: 046-222 05 28
E-post: Cecilia.Lundberg@med.lu.se

Verksamhetsföreträdare 
Företrädare för Region Skåne
Forskningschef Hannie Lundgren
FoUU-kansliet, Region Skåne
Tel: 040-675 31 13
E-post: Hannie.Lundgren@skane.se

Företrädare för Skånes universitetssjukhus
Förvaltningschef Björn Eriksson
Tel: 046-17 27 00
E-post: Bjorn.Eriksson@skane.se

Forskningschef Ingemar Petersson
Tel: 046-17 58 05 (sekreterare)
E-post: Ingemar.Petersson@skane.se

Företrädare för de anställda 
Professor Jaro Ankerst
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Tel: 046-17 22 72/046-222 45 94
E-post: Jaro.Ankerst@med.lu.se 

Assistent Karin Everlund (SEKO)
E-post: Karin.Everlund@med.lu.se 

Företrädare för Future Faculty
Forskare Saema Ansar
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Medicin, Lund
Tel: 046-222 06 03
E-post: Saema.Ansar@med.lu.se

Kanslirepresentanter 
Kanslichef Mattias Brattström
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-222 72 15
E-post: Mattias.Brattstrom@med.lu.se 

Sekreterare Ingrid Dahlberg
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-222 72 14
E-post: Ingrid.Dahlberg@med.lu.se 

Kommunikationschef Johanna Sandahl
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-222 31 78
E-post: Johanna.Sandahl@med.lu.se

Ekonomichef Åsa Söderberg
Medicinska fakultetens kansli
Tel: 046-222 17 08
E-post: Asa.Soderberg@med.lu.se 

Protokoll

Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-06-15

Om du använder en Region Skåne-dator och har problem att öppna protokollen ovan, kontakta ServiceDesk för felanmälan. ServiceDesk nås på telefonummer inom Region Skåne och på telefonummer 077-67 300 00 utanför Region Skåne.

Fakultetsstyrelsens sammanträden 

Sammanträden med fakultetsstyrelsen delas upp i två delar. En informations-/föredragningsdel och en beslutsdel.

Vid informations-/föredragningsdelen deltar ledamöter, föredragande tjänstemän, företrädare för personalorganisationerna, kanslichef, protokollförare och vicedekaner samt i förekommande fall inbjudna gäster.

Sedan informations-/föredragningsdelen avslutas ajourneras mötet.

Därefter tar beslutsdelen vid, då deltar endast ordinarie ledamöter samt protokollförare, kanslichef och företrädare för personalorganisationerna.

Endast ordinarie ledamöter har rösträtt, övriga har närvaro- och yttranderätt.

Alla handlingar och bilagor är offentliga. Kontakta respektive handläggare om du vill ta del av dem.