lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Så här är vi organiserade

Medicinska fakulteten är en organisatorisk enhet inom Lunds universitet. Vi har det högsta ansvaret för forskning och utbildning inom medicin, vård och hälsa vid Lunds universitet.

flygbild bmc

 

På denna sida kan du läsa var vi har vår verksamhet samt hur vi organiserar oss:

 

Var finns vår verksamhet?

Vår verksamhet är placerad på sjukhusområdena i Lund och Malmö samt inom fakultetens fyra hus:

  • BMC (Biomedicinskt centrum) 
  • Medicon Village
  • CRC (Clinical Research Centre)
  • HSC (Health Sciences Centre)

Husen leds av en husstyrelse som även ansvara för husens serviceorganisation.

Vi håller på att planera en ny byggnad, Forum Medicum.

Läs mer om Forum Medicum

 

Styrning

Medicinska fakultetens organisation

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsen är vårt högsta beslutande organ. Styrelsen har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan inom Medicinska fakultetens verksamhet. I fakultetsstyrelsen ingår företrädare för lärare, studenter och övriga anställda samt externa ledamöter.

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsledning

Dekan företräder fakulteten inom och utom universitetet. Dekanen har en ställföreträdare som kallas prodekan. Dekanen är ordförande i fakultetsstyrelsen och prodekanen är vice ordförande. Dekanen och prodekanen är valda av fakulteten. Dekanus utser övriga medlemmar i fakultetsledningen. I ledningen sitter vicedekaner med specifika ansvarsområden.

Fakultetsledningen

Nämnder & kommittéer

Vissa av fakultetens arbetsuppgifter bereds i nämnder och kommittéer som arbetar på delegation från fakultetsstyrelsen. Det kan bland annat röra utbildning, jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, och frågor om hälsa, miljö och säkerhet.

Information om nämnder & kommittéer hittar du på vår interna webbplats

Institutioner

Vår fakultet består av sex institutioner i Lund och Malmö. På institutionerna bedriver vi vår forskning, forskarutbildning samt uppdragsutbildning.

Lärarna på fakultetens utbildningar på grund- och avancerad nivå är i regel anställda vid institutioner, men det är fakultetens utbildnings- och programnämnder som ansvarar för all utbildning på grund- och avancerad nivå.

Institutionsstyrelser

Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen, vilken leds av en prefekt.

Institutionsledning

Prefekten är institutionens chef och företräder institutionen inom och utom universitetet. Prefekten utser biträdande prefekt för samordning av utbildning på grund- och avancerad nivå, samt en biträdande prefekt för samordning av utbildning på forskarnivå. Ytterligare biträdande prefekter kan utses.

Läs mer om våra institutioner:

 

Forskning

Forskningsmiljöer, centrumbildningar och nätverk

Vår forskning bedrivs av medarbetarna i de många forskargrupper som finns vid de sex institutionerna. Ibland samarbetar flera forskargrupper i ett nätverk eller en centrumbildning för att tillsammans kunna ta sig an större utmaningar. Många centrumbildningar är samarbetsorgan för frågor som är fakultets- eller ämnesövergripande. Vi har flera starka forskningsmiljöer och centrumbildningar som består av flera forskargrupper som fått extern finansiering i nationell eller internationell konkurrens.

Forskningsmiljöer och centrumbildningar

 

Utbildning

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakultetens grundutbildningsnämnd har ett ekonomiskt och strategiskt ansvar för våra utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Under grundutbildningsnämnden finns det programnämnder som arbetar på grundutbildningsnämndens delegation. Programnämnderna ansvarar för utveckling, planering och ledning av kurser och utbildningsprogram.

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningsnämnden ansvar för vår utbildning på forskarnivå.

Administration, stöd och infrastruktur

Administration

Fakultetskansli
Fakultetskansliet ansvarar för att bereda ärenden för fakultetsstyrelsen och fakultetsledningen samt se till att fattade beslut verkställs. Fakultetskansliet ger även service, information och rådgivning till institutioner, utbildningsnämnder och andra enheter inom fakulteten. Fakultetskansliet leds av en kanslichef.

Information om vårt fakultetskansli

Institutionskansli
Varje institution har ett institutionskansli. De leds av var sin administrativ chef som är den som under prefekten ansvarar för kansliets verksamhet, ekonomi och personal:

Stöd

MedCUL
Medicinska fakultetens centrum för undervisning och lärande, MedCUL, är en enhet för att samordna kvalitetsarbetet inom fakultetens utbildningsverksamhet och ansvarar även för fakultetens högskolepedagogiska utbildning

MedCUL - pedagogisk utveckling och utbildning

Bibliotek och IT
Avdelningen Bibliotek & IKT ger service inom områdena: lärande/undervisning, forskning och vetenskaplig publicering samt informationsförsörjning. IT-service är integrerad i biblioteksorganisationen.

Bibliotek och IKT 

Biomedicinsk service
Biomedicinsk service ansvarar för att förse fakultetens forskningsverksamhet med god service med in vivo-modeller.

Forskningsinfrastruktur

Lunds univeristets Bioimaging center (LBIC)
De har till uppgift att förse universitetets forskningsverksamhet med en infrastrukturell plattform för human och djurexperimentell avbildningsteknik.

Lund University Bioimaging Center 

LBIC är ett av många exempel på fakultetens excellenta infrastrukturer, se andra exempel: www.med.lu.se/infrastructure