lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Instruktioner för sökande till läraranställningar

Meritsammanställning och CV

Adjungering, befordran, gästprofessor samt seniorprofessor

Regelverk

Interna policies

Om rekryteringsprocessen

Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden har till uppgift att lämna förslag vid anställning av professorer och universitetslektorer (även adjungeringar och befordran), samt gästprofessorer och forskare vid forskningsråd. Anställning som postdoktor och universitetsadjunkt handläggs av berörd institution.

Tjänste-AU

Tjänste-AU bestående av delar av fakultetsledningen, prövar alla läraranställningar utom posdoktorer och adjunkter som går vidare för handläggning. Institutionerna ombeds att i god tid före Tjänste-AU´s möten inkomma med handlingar som gäller anställning som:

  • professor
  • universitetslektor
  • biträdande universitetslektor
  • befordran till professor/befordran till universitetslektor
  • adjungerad professor/adjungerad universitetslektor
  • gästprofessor

Mötestider hösten 2017

  • Torsdag 7 september
  • Tisdag 26 september
  • Måndag 20 november

För att ett ärende ska kunna hanteras måste handlingar ha inkommit till kansliet 10 arbetsdagar innan mötestid.

Personal & rekryteringsavdelningen

Personal- och rekryteringsavdelningen ansvarar för rekryteringsprocessen vid läraranställningar och ger konsultativt stöd till fakultetens verksamhet i frågor som rör rekrytering av lärare.