lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Priser till medicinforskare i Lund

2018-10-11

På ett par dagar ha forskare vid fakulteten fått tre fina priser och anslag. Marlene Malmström är en av två forskare som får LMK-stiftelsens medicinpris, Bo Norrving tilldelas Svenska läkaresällskapets Ingvarpris och Charlotta Böiers är en av tre Ragnar Söderbergforskare i medicin 201.

Marlene Malmström - LMK-stiftelsens medicinpris

Marlene Malmström, en av två forskare som får LMK-stiftelsens medicinpris. När en familjemedlem får cancer påverkas hela familjens hälsa. Marlene lyfter in patientens och familjens perspektiv i sin forskning. Marlene Malmström är FOUU-ledare och forskare kopplad till palliativt utvecklingscentrum vid Lunds universitet och verksamhetsområde kirurgi på SUS. Hon arbetar med att systematiskt identifiera individer som behöver utökat stöd efter en bröstcanceroperation eller tidig palliativ vård vid matstrupscancer. 

Bo Norrving - Svenska läkaresällskapets Ingvarpris

Grattis Bo Norrving, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare på SUS i  tilldelas Svenska läkaresällskapets Ingvarpris för sina banbrytande insatser inom klinisk neuroforskning och satt strokeforskningen på kartan såväl nationellt som internationellt.

Charlotta Böiers  -  Ragnar Söderbergforskare i medicin 2018

Akut lymfatisk leukemi är den vanligaste cancersjukdomen hos barn.De senaste årtiondena har det skett en avsevärd förbättring i prognosen för drabbade barn men vissa högriskgrupper har tyvärr fortfarande dålig prognos. I denna grupp ingår bland annat barn som drabbas av leukemi som spädbarn, vilka ofta har en mutation i genen som kallas MLL. En obesvarad fråga inom cancer är i vilken cell sjukdomen startar. Akut lymfatisk leukemi hos barn ger unika möjligheter att studera detta då den mutation som kommer först ofta är känd och i flera fall har visat sig uppkomma redan under fosterlivet. Jag vill förstå i vilken cell spädbarns leukemi börjar med fokus på genen MLL-AF4, som orsakar cirka hälften av alla fall av spädbarnsinsjuknande med ett aggressivt förlopp. Den ger i princip bara upphov till B-cells akut lymfatisk leukemi, mutationen uppstår under fosterlivet och leukemi bryter ut efter bara en kort tid. Charlotta Böiers forskningsprojekt ska utröna hur mutationen påverkar annars normala celler biologiskt och molekylärt. Det senare kan hjälpa oss att förstå vilka gener som förändras av MLL-AF4 och hur vi ska kunna motverka dessa förändringar. Denna kunskap är viktig för att vi ska kunna förbättra behandlingen för dessa spädbarn som fortfarande har mycket dålig prognos.