lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Miljoner säkrar CASE-forskning om bostäder och arbetsliv för äldre

2019-05-29

Väl anpassade bostäder för äldre förbättrar chansen till ett aktivt och självständigt liv – och skulle kunna spara samhällspengar i form av minskad hemtjänst och framskjuten flytt till särskilt boende. Projektet Simul-Age, lett av CASE-forskaren Björn Slaug, har fått 4,66 miljoner kronor av Forte för att ta fram verktyg som i slutänden kan leda till bättre bostäder för äldre. Även CASE-koordinatorn Susanne Iwarssons projekt RELOC-AGE har beviljats ett lika stort anslag.

Tillsammans med Björn Slaug och Susanne Iwarsson har två andra CASE-anknutna forskare nu fått Forte-anslag för sina projekt: Håkan Jönson vid Socialhögskolan samt Mia Rönnmar vid Juridicum.

Så här beskriver biträdande forskaren Björn Slaug projektet Simul-Age:

Björn Slaug biträdande forskare vid CASE
Björn Slaug.

”För att stödja ett aktivt och självständigt liv också när man blir äldre är det bland annat viktigt att våra bostäder är utformade så att de underlättar genomförande av vardagsaktiviteter. Vi har idag ett bostadsbestånd som inte är byggt eller anpassat efter behoven hos en befolkning som blir allt äldre. Kraftfulla och omfattande åtgärder för att förbättra våra bostäder är därför nödvändiga. Simul-Age handlar om att utveckla nya analysverktyg som politiker och beslutsfattare kan använda för mer välinformerade beslut om hur bostadsbeståndet kan göras mer lämpat för en åldrande befolkning.”

Hur är era simuleringsmodeller tänkta att fungera – och vilken nytta ska de göra?

–  Simuleringsmodellerna ska funka så att man kan jämföra kostnader och nytta på lång sikt och under olika förutsättningar för olika tänkbara bostadspolitiska åtgärder.

Hur kommer de 4,66 miljonerna att komma samhället till nytta i slutänden?

– Om Simul-Age kan leda till bättre utformade bostäder som stödjer självständighet i vardagsaktiviteter kan exempelvis behovet av hemtjänster och därmed samhällskostnaderna för sådana tjänster minska. Med en bra hemmiljö kan kanske flytt till särskilt boende skjutas upp eller helt undvikas, vilket också är samhällsekonomiskt lönsamt. Bättre utformade bostäder kan även minska fallrisker i hemmet. Färre fall och fallskador i hemmet är mycket viktigt både för att främja hälsan hos äldre och för att minska hälso- och sjukvårdskostnader. En betydande samhällsnytta är också att ett förbättrat bostadsbestånd skapar mer jämlika förutsättningar och motverkar diskriminering av människor med olika funktionell kapacitet.

Susanne Iwarsson professor och CASE-koordinator

Susanne Iwarsson, professor och CASE:s koordinator, berättar om projektet RELOC-AGE:

–  Jag och mina medsökande kommer att samarbeta direkt med Riksbyggen och det allmännyttiga bostadsbolaget Karlshamnsbostäder AB för att över tid följa hur personer som är 55 år och äldre som står i kö för lägenhet faktiskt flyttar. Vi kommer att följa dem över tid för att förstå hur flyttningar påverkar aktivt och hälsosamt åldrande samt hur äldre själva värderar och resonerar om förändringar i boendesituationen. Med redan tillgänglig kunskap och de nya resultaten som grund kommer vi att testa en ny boenderådgivning, för att konkret bidra till att människor får redskap att hantera sin boendesituation när de åldras, på bästa sätt för hälsa och välbefinnande.

Susanne Iwarsson gläds också stort över de anslag som Håkan Jönson och Mia Rönnmar fått.

– De är båda forskare i miljöer som är knutna till CASE. Håkan Jönsons projekt handlar om situationen för de boende och personalen i den typ av speciella vård- och omsorgsboenden som finns för missbrukare. Mia Rönnmarks projekt rör arbetslivet i relation till äldre och åldrande. Båda dessa projekt har aspekter av betydelse för CASE övergripande tema - stödjande miljöer för den åldrande befolkningen. De fyra nu finansierade projekten visar på bredden av forskningen inom CASE, med olika grupper i den åldrande befolkningen och olika slags miljöer och miljöaspekter i fokus.

Läs mer om de beviljade anslagen på Fortes sida.

Fotnot: Medsökande i projektet Simul-Age är Steven Schmidt, Maria Haak, Mia Nilsson, Lisa Ekstam och Carlos Chiatti. I projektet RELOC-AGE är de medsökande Jonas Björk, Marianne Granbom, Steven Schmidt, Björn Slaug samt Magnus Zingmark.

Text: Erika Svantesson