lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Studenter examinerade i uppskattad kurs i pediatrisk vård

2019-04-09

Studenter examineras av kursansvariga Inger Kristensson Hallström och Iren Tiberg.
Studenter examineras av kursansvariga Inger Kristensson Hallström och Iren Tiberg från forskargruppen Barns och familjers hälsa.

Våren 2018 startades en ny kurs på forskarnivå inom pediatrisk vård, i ett samarbete mellan Lunds universitet och Addis Ababa University i Etiopien. Målet var att öka kunskapen kring komplexa interventioner inom hälsa- och sjukvård för barn och unga med långvariga sjukdomar. Idag är samtliga 20 studenter examinerade.

Till kursen antogs sjuksköterskor, barnmorskor, folkhälsovetare och nutritionister från fyra olika universitet i Etiopien som planerar för forskarutbildning, är doktorander eller postdoktorer. Under kursens gång har de lärt sig att utveckla, utvärdera och genomföra komplexa interventioner inom pediatrisk vård. Studenterna själva är mycket nöjda med kursens upplägg och innehåll.

 – Jag är mycket imponerad av kursen. Det teoretiska ramverk som introducerades har lärt mig mycket om komplexa interventioner inom hälso- och sjukvård och dessutom hjälpt mig att utveckla en interventionsstudie till mitt framtida doktorandprojekt, säger Adiam Nega Sendek, som deltagit i kursen.

Initiativtagare och ansvariga för utbildningen är professor Inger Kristensson Hallström och forskare Irén Tiberg från Lunds universitet tillsammans med läkare Degu Jerene från Addis Ababa University och tidigare dekanus Mitike Molla vid School of Public Health, i Etiopien. 

Föreläsning vid Addis Ababa University under kursens första campusvecka.
Föreläsning vid Addis Ababa University under kursens första campusvecka.

I kursen ingick webbaserat lärande på distans med återkommande handledning via Lunds universitets kursplattform samt två separata campusveckor i Etiopien. Inger Kristensson Hallström och Irén Tiberg var under campusveckorna på plats i huvudstaden Addis Abeba för att handleda studenterna i deras arbeten, tillsammans med erfarna lärare från Addis Ababa University.

Examinationen bestod i att en färdig forskningsplan, som kan användas i ansökan av forskningsmedel, presenterades och diskuterades i grupp. Studenterna examinerades vid Institutionen för hälsovetenskaper i Lund där de också träffade medlemmar från Medicinska fakultetens forskningsnämnd och internationella kommitté.

Under besöket i Lund gjordes också en rundvandring i staden och studiebesök på Infektionsmottagningen och akutmottagningen i Malmö samt Barn- och ungdomssjukhuset och Psykiatriska kliniken i Lund.

– Det har varit ett otroligt spännande och utvecklande samarbete. Jag tror att vi alla har lärt oss mycket under kursens gång och vi har också lyckats med att starta nya samarbetsprojekt. Studenter och lärare har varit mycket engagerade vilket medfört att alla studenter som startade utbildningen också har slutfört den. Det är jag väldigt glad för, säger Inger Kristensson Hallström.