lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Nytt forskningsprojekt om äldres boendesituation

2019-03-29

Hur ska en framtida bostadspolitik utformas för att bli socialt mer hållbar och inkluderande, samtidigt som Sveriges befolkning blir allt äldre? Det vill den tvärvetenskapliga forskningsmiljön CASE vid Lunds universitet nu undersöka och får 4,5 miljoner i anslag från Forte. Att åldras med funktionsnedsättning står i särskilt fokus i det nya forskningsprojektet.

rullstol aeldre

Redan idag bor 96% av Sveriges 1,9 miljoner pensionärer i vanliga bostäder och många åldras med någon form av funktionshinder. I takt med att andelen äldre i befolkningen ökar, kommer bristerna i det befintliga bostadsbeståndet att bli mer påtagliga.

susanne iwarsson l2 foto aa hansdotter
Susanne Iwarsson. Foto: Åsa Hansdotter

– Det övergripande syftet med vårt forskningsprojekt är att generera ny kunskap om utmaningar och möjligheter kring äldres bostäder. Tanken är att bidra till en forskningsunderbyggd och socialt hållbar bostadspolitik som stödjer delaktighet och aktivt medborgarskap, berättar Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård, som samordnar det nya forskningsprojektet som ska löpa under 3 år.

Tre empiriska studier med betydande inslag av brukarmedverkan ska ligga till grund för forskarnas kommande rekommendationer:

  • En första studie är tänkt att ge ny kunskap om hur det är att åldras med funktionshinder i socialt utsatta bostadsområden. I en intervjustudie kommer forskarna att undersöka hur äldre upplever sin boendesituation och vilka möjligheter till aktivitet och delaktighet man ser. Hur äldre ser på sin egen roll och sitt bidrag till en gemensamhetskänsla i området kommer också att beaktas. Studien kommer att genomföras i samarbete med Helsingborgs kommun.
  • I en andra studie ligger fokus på hur bovärdar i kommunala bostadsbolag uppmärksammar kritiska incidenter bland äldre hyresgäster. Studien kommer att genomföras i samarbete med de kommunala bostadsbolagen Karlshamnsbostäder AB och Österlenhem AB.
  • I en tredje studie kommer forskarna att ta hjälp av allmänheten och genomföra ett massexperiment tillsammans med föreningen Vetenskap & Allmänhet. Här kommer seniorer, inklusive personer som åldras med funktionsnedsättning, att kunna bidra med att samla in data om sina bostäders tillgänglighet via en app. Det sammanställda resultatet är tänkt att ge en bild över tillgängligheten i svenska bostäder.

Det nya forskningsprojektet samordnas av CASE, Lunds universitets centrum för forskning kring stödjande miljöer för en åldrande befolkning, och engagerar forskare från de medicinska, samhällsvetenskapliga och tekniska fakulteterna.

Idéerna till CASE nya forskningsprojekt har tagits fram inom ramen för Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ. I CASE samverkansinitiativ om åldrande, bostäder och sociala rättigheter samarbetar forskare från fyra fakulteter med partners från kommun, kommunala bostadsbolag, pensionärsförbund, patientföreningar och föreningar inom funktionsrättsrörelsen, föreningen Vetenskap & Allmänhet samt ett mjukvaruföretag.

Kontakt:
Susanne Iwarsson, projektsamordnare, professor i gerontologi & hälsosamt åldrande CASE, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet
046-222 19 40 / 0703-17 31 11, susanne.iwarsson@med.lu.se

Marianne Granbom, praktisk projektsamordnare, biträdande forskare CASE, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, 046-222 18 09 / 0725- 28 13 62, marianne.granbom@med.lu.se

Johan Lindskoug