lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Kristian Riesbeck utses till Wallenberg Clinical Scholar

2019-03-26

I år får fem svenska forskare det värdefulla anslaget Wallenberg Clinical Scholars på 15 miljoner kronor. En av dessa är Kristian Riesbeck, överläkare och professor vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet.

kristian riesbeck
Kristian Riesbeck, Institutionen för translationell medicin. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

– Målet med programmet är att långsiktigt stärka den svenska kliniska forskningen som alltid hållit hög kvalitet men som åren innan programmet lanserades hade börjat tappa mark. Det är därför väldigt roligt att vi under de senaste åren kunnat bevilja anslag till 20 framstående forskande läkare, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i ett pressmeddelande från stiftelsen.

I tider av allt mer omfattande antibiotikaresistens står vi inför faktum att bakterier som tidigare kunde behandlas med antibiotika nu riskerar utvecklas till livshotande sjukdomar. Kristian Riesbeck och hans forskargrupp har etablerat en plattform som bas för vaccinutveckling och fokuserar på nya vacciner mot bakteriella luftvägsinfektioner.  

Stort grattis Kristian Riesbeck…

 …hur känns det att få den här prestigefyllda utmärkelsen och fina anslaget?

– Förmodligen är ingen gladare än jag idag! Det går nästan inte att beskriva glädjen från mig och mina medarbetare. Många års idogt arbete har nu fått ett erkännande så att vi kan komma vidare med vårt viktiga projekt. Man får inte glömma att forskning inte är en ”one-man-show”. Anslaget är en ära för oss alla i min forskargrupp inklusive mina kliniska kollegor som medverkar i projektet.

Vad innebär det för din forskning?

– Ett anslag av denna storlek gör att vi äntligen kan arbeta långsiktigt för att kunna utveckla våra hypoteser. Vi ges nu stor möjlighet att nå målen med att ta fram en smart vaccin-lösning som kommer att vara till nytta för många patienter och framför allt barn med infektionssjukdomar.  

Vad betyder det för klinisk forskning i stort?

– Klinisk forskning tar och behöver få ta tid för att det ska kunna utvecklas nya läkemedel och vacciner. I synnerhet är det viktigt att ta fram preventiva åtgärder som motverkar infektionssjukdomar med tanke på dagens problem med en ökande resistensutveckling mot vanliga antibiotika. Generösa anslag av denna kaliber som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står bakom krävs för att vi ska kunna göra skillnad inom rimlig tid.

I Kristian Riesbecks forskargrupp har man under flera år studerat hur bakterier utsöndrar vesikler (membranblåsor eller nanopartiklar) och hur dessa är uppbyggda. Gruppen har etablerat en plattform som bas för vaccinutveckling. Målet är att tillverka “designade" vesikler som endast innehåller de komponenter och proteiner (antigen) som är önskvärda. Genom att exakt känna till hur vesikler bildas kan forskarna också bygga in andra proteiner för att optimera mängden protein och därmed chansen att få bra immunitet vid vaccination. Tanken är att de designade vesiklerna ska tillföras via slemhinnan i näsan genom nässpray för att på så sätt framkalla ett utmärkt lokalt immunförsvar mot luftvägsbakterierna Haemophilus influenzae och Moraxella catarrhalis.

– Vi vill minska den totala sjukdomsbördan av bakteriella luftvägsinfektioner hos stora patientgrupper. Ytterligare en viktig aspekt är att den föreslagna strategin med designer-vesikler också kommer att kunna användas i vaccin mot andra infektionssjukdomar, säger Kristian Riesbeck.

Fakta om Wallenberg Clinical Scholars
Programmet drivs av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.
Under programtiden, 2015–2025 kommer 25 anslag att beviljas landets främsta kliniska forskare. Satsningen uppgår till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till en förlängning i ytterligare fem år.
Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 2,5 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.
Universitet med medicinsk fakultet inbjuds att nominera forskare till dessa forskningsanslag. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.
Källa: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Katrin Ståhl