lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

”Första hjälpen till psykisk hälsa” utbildning hölls för första gången

2019-03-19

I början av mars hölls den första instruktörsutbildningen för medarbetare vid Medicinska fakulteten och under våren kommer de nyblivna instruktörerna att utbilda fakultetens studenter. Utbildningen är ett led i fakultetens mest omfattande satsning hitintills på psykisk hälsa bland studenter.

mhfa kursen
Från vänster: Maria Swanberg, Helena Axelsson och Jan-Åke Hansson vid Medicinska fakulteten gick alla tre instruktörsutbildningen.

Fokus på bemötande

Under instruktörskursen utbildas deltagarna om olika psykiska sjukdomar - från de vanligaste tillstånden som depression, ångest och oro till de ovanligare som psykoser och kristillstånd. Målsättningen är inte att deltagarna ska bli experter på psykiska tillstånd, istället utbildas man i hur man bemöter en medmänniska som har det svårt.

”Fokus under kursen ligger på bemötandet, att lära sig att känna igen tecken på olika psykiska sjukdomar och hur man gör en första-hjälpen insats i förhållande till symptom”, säger huvudinstruktörerna Margit Ferm och Jeanette Heilmann från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska institutet.

Varför många kanske upplever det som svårt att närma sig någon som mår dåligt förklarar Margit Ferm med att ”rädslan är det största hindret för att ge hjälp till en medmänniska i nöd: man är rädd att göra fel, man är osäker på om man kan bidra med något. Men vad man alltid kan göra som aktiv medmänniska, det är att agera”. 

Jeanette Heilmann instämmer: ”Det handlar om att bearbeta sina egna attityder, det är ofta rädsla för att göra fel som förhindrar oss att hjälpa en människa i nöd”.  

Behov av kunskap och verktyg hos studenter och anställda

En satsning från fakultetens håll på psykisk hälsa har tidigare efterfrågats av bland annat Medicinska Föreningen som förra året anordnade en fokusdag för studenter kring psykisk (o)hälsa. Behovet av ökad kunskap och verktyg finns inte bara hos studenter utan också hos de professioner som kommer i kontakt med studenter dagligen.

Helena Axelsson, studievägledare vid läkarprogrammet, träffar ofta studenter som mår dåligt:
”Det finns studenter i varje grupp som mår dåligt. Att få konkreta verktyg att hantera studenter som mår dåligt kommer att hjälpa mig i mitt arbete.”

Maria Swanberg, som undervisar på läkar- och biomedicinprogrammen, anser att det är angeläget att fakulteten satsar på psykisk hälsa hos studenter:

”Man vet att psykisk ohälsa ökar bland unga och samhället och det reflekteras även bland våra studenter. Som lärare ser man konsekvenser av hur psykisk ohälsa som inte omhändertas i tid påverkar studierna.” 

Vad händer nu?

Under våren kommer de första kurserna att ges till studenter på läkarprogrammet termin 2. Syftet är att ge studenterna allmänbildande kunskap om psykisk ohälsa och öka deras beredskap för att möta personer som är i någon form av psykisk kris. Fakultetens långsiktiga plan är att implementera kursen på samtliga av fakultetens grundutbildningsprogram och längre framöver även på program på avancerad nivå.


Faktaruta

Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid) är ett utbildningsprogram som utvecklats i Australien. I Sverige är Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) ansvarig för utbildningen och man har översatt och anpassat kursinnehållet till svenska förhållanden. Instruktörsutbildning till första hjälpen till psykisk hälsa är evidensbaserad och ges av NASP:s huvudinstruktörer.

Läs mer om utbildningen på NASP:s webbsida