lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Kommentar till ledarkolumn i DN

2019-02-05

Under hösten riktade en student på läkarprogrammet kritik mot en föreläsning. Händelsen har föranlett en omfattande debatt om akademisk frihet och riskerna med att låta ideologier påverka innehållet i våra utbildningar.

Under hösten vände sig en student till rektor, fakultetsledningen och ledningen för läkarprogrammet med kritik mot en föreläsning om arv, miljö och biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Med anledning av det har Lunds universitet genomfört en utredning för att undersöka om studenten blivit trakasserad i juridisk mening och konstaterat att så inte var fallet. Däremot fick fakulteten i uppgift att arbeta förebyggande mot diskriminering.

Händelsen har föranlett en omfattande debatt om akademisk frihet och riskerna med att låta ideologier påverka innehållet i våra utbildningar. Igår publicerade Dagens Nyheter en ledarkolumn av Nathan Shachar i frågan. Vi välkomnar debatten men känner inte igen oss i beskrivningen av händelserna.

Vi vill förtydliga följande:

Kollegan har varken tystats eller utsatts för repressalier. Ingen har inskränkt hans akademiska frihet.

Vi har flera gånger understrukit att det är självklart att undervisning om biologiska skillnader ska kunna hållas på läkarprogrammet. Men vi ska också komma ihåg att även studenter har rätt att framföra kritik. Vi har en grundlagsstadgad yttrandefrihet som gäller oss alla. Läkarprogrammet har hanterat studentens kritik på ett korrekt sätt genom uppföljande möten och diskussioner.

Den akademiska friheten är viktig. Vi måste kunna – och våga – framföra fakta och åsikter som utmanar människors föreställningar. Vi ska vara en fakultet där olika människor och perspektiv förenas. Yttrandefriheten står inskriven i svensk grundlag och har även uttryckts i Chicagoprinciperna* för att värna den fria debatten som är en väsentlig del av ett levande universitet

Vi måste även förhålla oss till svensk lagstiftning och den lagstadgade skyldighet som vi har att systematiskt arbeta förebyggande mot diskriminering. Kollegan bakom föreläsningen har fått information om den idag etablerade terminologin vad gäller könsidentitet och sexuell läggning och som används inom juridiken och i kliniskt arbete.

Våra studenter förväntas möta människor som befinner sig i svåra livssituationer. Det är viktigt att vi ger dem förutsättningar så att de på ett professionellt och mänskligt sätt kan ge ett bemötande som präglas av respekt för människors lika värde. Därför är det viktigt att studenterna också får kunskap om diskriminering, likabehandling och mångfald. Detta förändringsarbete av våra utbildningar har pågått redan innan den aktuella debatten startade och är en naturlig del av en levande akademi.

*Chicagoprinciperna är riktlinjer rörande yttrandefrihet på universitet som först antogs vid University of Chicago, USA.

Erik Renström
Dekan

Jimmie Kristensson
Vicedekan med ansvar för medarbetarskap och etik

Maria Björkqvist
Vicedekan med ansvar för grundutbildning

Christer Larsson
Ordförande i programnämnden för läkarutbildningen