lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Åtgärder efter arbetsmiljöproblem

2019-02-01

Vid en inspektion i december 2018 konstaterade Arbetsmiljöverket att det funnits brister i hanteringen av hot och trakasserier mot medarbetare på Medicinsk fakulteten. Medicinska fakulteten har i en egen utredning dessutom kunnat konstatera att en doktorand blivit utsatt för kränkande särbehandling. Flera åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med arbetsmiljön och värna medarbetarna.

– Detta är ett mycket komplicerat och ovanligt arbetsmiljöärende med många involverade medarbetare som tillhör olika institutioner. Alla medarbetare har rätt till en trygg arbetsplats och det är och har varit vårt viktigaste fokus, säger Jimmie Kristensson, vicedekan med ansvar för medarbetarskap och etik på fakulteten.

– Vi har, allt eftersom hotbilden mot våra medarbetare uppstått och utvecklats, satt in omfattande åtgärder för att säkra arbetsmiljön. Men, vi har fallerat när det gäller att anmäla till Arbetsmiljöverket så som bör ske och dessutom finns det brister i dokumentationen av åtgärder och uppföljningar, vilket har kritiserats av Arbetsmiljöverket.

– Fakulteten har även gjort en egen utredning om misstänkt kränkande särbehandling mot en annan medarbetare, en doktorand. Vi har kunnat konstatera att doktoranden blivit utsatt för kränkande särbehandling efter det att doktoranden gjort en anmälan om misstänkt forskningsoredlighet. Doktoranden har efter anmälan blivit bemött på̊ ett oacceptabelt sätt och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön har brustit.

– Detta är självklart helt oacceptabelt och vi är mycket självkritiska till hur vi som organisation har hanterat situationen. Extra allvarligt är att den kränkande särbehandlingen inträffat efter att doktoranden har gjort en anmälan om misstänkt forskningsoredlighet.

– Tyvärr kan detta inte göras ogjort, men vi gör nu vårt bästa för att ta hand om våra medarbetare och förhindra att något liknande händer igen.

Flera åtgärder har satts in det senaste året och fler är planerade, bland annat regelbundna möten för att säkra arbetsmiljön och stödja de drabbade. Stöd och resurser sätts även in för att doktoranden ska kunna fortsätta sina doktorandstudier.

Dessutom kommer Medicinska fakulteten att genomföra ytterligare åtgärder på en systematisk nivå. Här ingår uppföljning av arbetsmiljön inom de aktuella enheterna samt upprättandet av en övergripande plan för hur fakulteten ska arbeta när allvarliga brister i arbetsmiljön uppstår.

Fakulteten kommer även upprätta en handlingsplan för hur inblandade personer stöttas i samband med anmälan om oredlighet.

– Vi behöver även ge våra institutioner bättre förutsättningar för att både förebygga och hantera problem i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.