lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Bättre instrument för att hitta lämpliga kirurger

2018-12-18

Avhandlingen täcker både tekniska och icke-tekniska aspekter hos de blivande kirurgerna. Bättre användning av simulatorträning vid inlärning av titthålskirurgi förespråkas. Vidare har bedömning av lämplighet för yrket studerats genom enkäter och intervjuer med erfarna kirurger. Majoriteten av de tillfrågade kirurgerna ansåg att olämplighet märks tidigt under utbildningen.

kristine hagelsteen
Kristine Hagelsteen. Foto: Olle Dahlbäck

– Totalt rör det sig inte om så många individer, så det utgör inget stort patientsäkerhetsproblem. Men varje olämplig kirurg som passerar genom vårt utbildningssystem kan orsaka många skador genom en lång karriär, säger doktoranden Kristine Hagelsteen, som också är barnkirurg vid Skånes universitetssjukhus i Lund.
 
Baserad på enkätsvaren och intervjumaterialet har forskarna tagit fram en lista över en rad ”varningstecken” såsom obeslutsamhet, övertro på egen förmåga, bristande kommunikation, frånvaro av empati, oförmåga att ta emot kritik och ta instruktioner.

– Listan är tänkt som ett bedömningsinstrument som kan användas för att hjälpa ST-läkaren att utvecklas genom coaching och feedback så att denne kan bli en bra kirurg även om ett varningstecken identifieras, säger Kristine Hagelsteen.
 
Kristine Hagelsteen anser att anställningsprocessen av ST-läkare inom kirurgi kan professionaliseras för att minimera risken att låta olämpliga kandidater anställas eller fortsätta hela vägen genom specialistutbildningen, med risk att bli dåligt fungerande inom yrket.
 
I studien framkom också att de icke-tekniska färdigheterna är väl så viktiga som tekniskt kunnande, som t.ex. samarbets- och problemlösningsförmåga.

– Vid intervjuerna framkom även att det efterlyses stöd och vetenskapligt underlag bland de seniora läkarna för att ta tag i ”problemindivider” samt berätta för någon att man valt fel yrkesbana.

– Därför har vi även tagit fram en intervjuguide som kan användas vid anställningsintervjun. Den är tänkt att ge arbetsgivaren en bättre helhetsbild av den sökande och den testas nu i en pågående studie. Sedan kan man bättre utnyttja den tradition med 6 månaders provanställning som finns i dag för att utvärdera individen systematiskt såväl tekniskt som icke-tekniskt, likt så som piloter testas. Min uppfattning är att alla ST-tjänster bör utannonseras direkt istället för att som idag låta blivande kirurger gå på långa vikariat. Kirurgi är ett populärt yrke med många sökande, så det borde läggas mer krut på att få tag i rätt individer. Det skulle gynna alla, avslutar Kristine Hagelsteen.
 
Avhandlingen
Kristine Hagelsteen försvarade sin doktorsavhandling ”Surgical Education. Assessment of simulators for training and selection of trainees” den 14 december.
För mer information om studien, kontakta:
Kristine Hagelsteen, Med dr i klinisk medicin med inriktning kirurgi vid Lunds universitet, bitr. överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, 070-7411881, kristine.hagelsteen@med.lu.se

Olle Dahlbäck