lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Forskare inom medicin fälls för oredlighet

2018-11-15

Rektor för Lunds universitet fäller en forskare på Medicinska fakulteten för oredlighet i forskning. Det handlar om två av varandra oberoende studier där resultaten inte har statistisk signifikans, något som forskaren däremot påstått.

Det var i augusti 2017 som anmälan kom in till Lunds universitet från en doktorand som då hade forskaren som biträdande handledare. Doktoranden kunde inte se samma signifikanta resultat som den biträdande handledaren hade sett i två, av varandra oberoende, medicinska studier. Signifikans är ett mått på hur stor sannolikheten är att en skillnad som uppmätts mellan experimentgrupp och kontrollgrupp inte beror på slumpen.

Resultatet från den ena studien var tänkt att presenteras på en medicinsk konferens under 2017 och resultatet från den andra studien var tänkt att publiceras i en artikel i en medicinsk vetenskaplig tidskrift dit ett manus hade skickats.
Lunds universitet har utrett ärendet och två internationella sakkunniga har bistått i utredningen.

I den ena studien har det med tydlighet framkommit att den signifikans (fyrstjärnig i detta fall) mellan de olika studiegrupperna som forskaren fått fram, inte har gått att styrka i sakkunniggranskningen. Tvärtom har de resultat som visat störst signifikans i forskarens studier varit de som avvikit mest i jämförelse med de sakkunnigas resultat.
I den andra studien har det inte gått att styrka den signifikans (trestjärniga i detta fall) som forskaren visat. De sakkunniga noterar ingen signifikans mellan resultaten för de olika grupperna i studien. I vissa bilder visar sakkunniggranskningen till och med omvänd relation mellan experiment- och kontrollgrupp jämfört med forskarens.

Lunds universitet konstaterar att de resultat som forskaren hävdar inte går att härleda till studiernas grundmaterial.

Rektor finner att forskaren genom grov oaktsamhet i den ena studien och genom uppsåt i den andra har handlat på ett sätt som lett till falska eller förvrängda forskningsresultat. Därmed har forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning så som det definieras i Lunds universitets Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid Lunds universitet.

Ärendet lämnas nu över till Medicinska fakulteten för vidare hantering.

– Vi kommer nu studera utredningen och därefter besluta om vilka åtgärder som kan vara lämpliga, säger Medicinska fakultetens dekan Erik Renström.
– Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på forskningsoredlighet. Det är oerhört viktigt att förtroendet för vår forskning är intakt och därför är det angeläget att misstänkta fall av oredlighet upptäcks och utreds ordentligt. I det aktuella fallet har den upptäckta oredligheten inte fått några konsekvenser för vare sig patienter, eftersom det är grundforskning, eller annan efterföljande forskning eftersom studierna inte har publicerats.