lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Ändrade riktlinjer för behandling av KML

2018-05-14

Kronisk myeloisk leukemi (KML) var före år 2000 en sjukdom med hög dödlighet. Men introduktion av målstyrd behandling med läkemedlet imatinib förbättrade behandlingsresultaten dramatiskt, dock till priset av livslång behandling. Nu har nya studier visat hur cirka hälften av patienterna med goda behandlingssvar, kan avsluta sin behandling utan återfall i sjukdomen.

En stor europeisk studie (EURO-SKI) med över 800 patienter och mer än 200 av dessa från Norden och med avdelningen för Hematologi i Lund som ett ledande center, har nu publicerats i Lancet Oncology. På grund av studiens unika storlek har det för första gången varit möjligt att mer exakt definiera faktorer för framgångsrikt behandlings-stopp för KML.

johan richter
Johan Richter, Lunds univeristet och Skånes universitetssjukhus.

– Vår studie konfirmerar resultat från tidigare mindre studier som visar att cirka hälften av imatinib-behandlade KML-patienter som svarar bra på behandlingen, kan avsluta sin behandling efter 5-6 år utan återfall i sjukdomen, säger Johan Richter, adjungerad professor i hematologi vid Lunds universitet, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och delad försteförfattare i studien.

 De faktorer som ökade möjligheten att framgångsrikt avsluta behandlingen var förbehandling med ett annat läkemedel, interferon och längre tid med imatinibterapi. Dessutom krävdes ett långvarigt djupt behandlingssvar innan behandlingsstopp. Resultatet kommer nu att utgöra grund för ändrade nationella och internationella riktlinjer för behandling av sjukdomen.

 – För många patienter kommer tidigare livslång, dyr behandling att kunna ges under begränsad tid. Och bara i Sverige har de ekonomiska besparingarna på läkemedel varit runt 42 miljoner kronor under studiens gång, avslutar Johan Richter.

Vetenskaplig publikation

Discontinuation of tyrosine kinase inhibitor therapy in chronic myeloid leukaemia (EURO-SKI): a prespecified interim analysis of a prospective, multicentre, non-randomised, trial
The Lancet Oncology, publicerad online 4 Maj, 2018, DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30192-X

För mer information kontakta
Johan Richte, adjungerad professor i hematologi vid Lunds universitet, överläkare vid Skånes universitetssjukhus, 046- 222 05 87, 0708-607981, Johan.Richter@med.lu.se