lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Långtidssjukskrivnas väg tillbaka till arbetet - ny metod testad

2018-05-14

Kan vården arbeta smartare i mötet med personer med depression och bipolär sjukdom - så att långtidssjukskrivna fortare vill och kan återgå till arbetet? I sitt avahdnlingsarbete testade Susanne Johansson metoden Individual Enabling and Support, IES, på fyra öppenpsykiatriska mottagningar och jämförde med den traditionella rehabiliteringsprocessen. Resultaten tyder på att IES är effektivare. Metoden hade även en positiv effekt på deltagarnas livskvalitet och bidrog till en lägre depressionsgrad.

– Ytterligare forskning behövs nu för att säkerställa metodens effekt men såväl öppenpsykiatrin som primärvården kan redan nu använda delar av studien som diskussionsunderlag, säger arbetsterapeut Suzanne Johanson, doktorand vid Lunds universitet, som bedrivit studierna.

Begreppet Return To Work (RTW), används i vardagligt tal i två sammanhang. Dels för att beskriva själva effektmålet, dels för att beskriva vägen dit. Tidigare studier har visat att gruppen människor som är långtidssjukskrivna på grund av depression inte har samma grad av RTW som andra grupper när de lotsas genom ordinarie arbetsrehabilitering. Det är en anledning till att Suzanne Johanson valt att studera just IES - en metod framtagen för människor med depression och som har ett särskilt fokus på varje individs egna förutsättningar.

Metoden IES innebär att den sjukskrivne personen får komma i kontakt med en arbetsspecialist. Därefter samordnar, guidar och följer arbetsspecialisten med i allt som rör den sjukskrivnas väg tillbaka till att bli yrkesverksam igen. Arbetsspecialisten får därmed ett holistiskt perspektiv på situationen såväl som en förståelse för individens behov. För den sjukskrivne innebär det rent praktiskt ett kontinuerligt stöd i mötet med och ärendets förflyttning mellan olika instanser, såsom vården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och i vissa fall även kommunen. Som det ser ut idag har sjukskrivna inte detta stöd utan förväntas kunna hantera skiftet mellan och mötet med olika handläggare själv.

61 långtidssjukskrivna personer deltog och resultaten tyder på att IES är effektivare sett till RTW jämfört med det traditionella sättet. Hur IES-processen mer i detalj upplevdes undersöktes genom en kvalitativ fallstudie med fem av de sjukskrivna samt arbetsspecialisterna. Deltagarna fann IES-metoden mycket betydelsefull och upplevde att de hade nytta av olika motiverande, kognitiva och tidsmässiga strategier som ingick i metoden för att underlätta återgången till arbete.

– De sjukskrivna deltagarna poängterade dessutom vikten av att ett eventuellt misslyckande inte kändes så tungt då IES innebär att samma arbetsspecialist kopplas in i ärendet igen vid återfall. På så vis kunde känslan av att man behövde börja om på ruta ett undvikas, berättar Suzanne Johanson.

Förutsättningarna för en eventuell implementation i den svenska sjukvården har också undersökts. Faktorer som kan behövas tas i särskild beaktan är bl a befästandet av den nya yrkesbeteckningen Arbetsspecialist och behovet av att uppdatera befintliga regelverk. Forskningen belyser även faktorer som kan förenkla implementationsprocessen, såsom en positiv inställning hos ledningen vid de deltagande öppenpsykiatriska mottagningarna samt påvisad flexibilitet hos vissa handläggare vid arbetsförmedlingen.

För mer information kontakta:
Suzanne Johanson, arbetsterapeut, dr med vet vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, suzanne.johanson@med.lu.se, tel via kommunikatör Ylva Nilsson: 046-222 8185

Länk till avhandlingen
"An Individual Enabling and Support model for return to work among persons with affective disorders. Evaluation and implementation of a new model "

Deltagande öppenpsykiatriska mottagningar: Ängelholm, Landskrona, Eslöv och Burlöv

Ylva Nilsson