lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Vill du vara med i en studie om miljöföroreningar hos kvinnor?

2018-04-10

Studien syfte

lu rs logga

Vi vill undersöka hur mycket miljöföroreningar, framför allt metallen kadmium, som medelålders kvinnor bär på. Undersökningen utförs på olika platser i Sverige och har till syfte att klargöra förändringar i halter av miljöföroreningar över tid samt kartläggning av regionala skillnader i exponering för miljöföroreningar.

Vilka får delta?
Vi söker dig som är kvinna i åldern 50-59 år och som rökt mindre än 10 cigaretter per år under de senaste 25 åren.

Hur går undersökningen till?
Vi mäter kadmiumhalten i ett urinprov som mått på hur mycket kadmium som ansamlats i kroppen. Urinprovet samlar du själv hemma. Du fyller också i ett frågeformulär. Formuläret innehåller information om sådant som kan ha betydelse för exponeringen och som vi använder när vi utvärderar resultaten av urinanalyserna.
Urinprovet och det ifyllda frågeformuläret skickar du tillbaka i ett portofritt svarskuvert med vanlig post.
Om du väljer att delta i studien kommer allt material du behöver skickas till dig med post (samtyckesblankett, urinprovtagningskit, frågeformulär och föradresserat portofritt returkuvert).

Tack
Som tack för ditt deltagande kan du välja mellan att få 2 biobiljetter eller 6 trisslotter som vi skickar hem till dig efter att du har deltagit i studien.

Om du är intresserad av att delta i studien, vänligen kontakta:
Eva Assarsson (miljösköterska): 046-2228022,  E-mail: eva.assarsson@med.lu.se

Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta:
Thomas Lund (huvudansvarig forskare): 046-173818, E-mail: thomas.lundh@med.lu.se

Studien utförs av
Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet
Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
Avd. för arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet