lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Svensk klinisk forskning utvärderad

2018-03-28

Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningen inom landets så kallade ALF-regioner är nu klar.

Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen utvärderat den kliniska forskning som bedrivs vid de sju landsting och sju universitet som omfattas av det så kallade ALF-avtalet. Avtalet reglerar samarbetet mellan staten och vissa landsting när det gäller utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström konstaterar att svensk klinisk forskning håller generellt en hög kvalitet och forskningsresultaten överförs på ett effektivt sätt till sjukvården, men att det också finns utrymme för kvalitetshöjande åtgärder i samtliga utvärderade ALF-regioner.

Tre aspekter av den kliniska forskningen har utvärderats: den vetenskapliga produktionens kvalitet (med relativ vikt 50%), forskningens kliniska betydelse (med relativ vikt 25%), och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar (med relativ vikt 25%), Varje region har fått omdöme inom de tre aspekterna, A - mycket hög kvalitet, B - god-hög C - kvalitet respektive undermålig kvalitet.

ALF-region Skåne fick omdömena:
Den vetenskapliga produktionens kvalitet:  B - god—hög kvalitet.
Forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta: A - mycket hög kvalitet.
Forskningens förutsättningar: A - mycket hög kvalitet.

Ingen ALF-region fick omdöme A i samtliga paneler. ALF-region Västra Götaland och ALF-region Skåne fick betyg A från två av panelerna och ALF-region Stockholm och Västerbotten från en.

- Nu vidtar ett arbete i samarbete mellan Region Skåne och Medicinska fakulteten för att analysera bakgrunden till resultatet. Målet är att uppnå högsta betyg i samtliga paneler nästa gång! kommenterar fakultetens dekanus Erik Renström och prodekanus Kristina Åkesson.

Läs mer om utvärderingen och utfallet på Vetenskapsrådets webbplats