lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Nya hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten 2018

2017-12-19

En astrofysiker som tagit fram ny kunskap om hjärtats funktion, en hjärt-kärlexpert som stimulerat forskningen inom allmänmedicin, en internationellt ledande forskare inom autoimmuna sjukdomar och en neuroforskare med stort samhällsengagemang. Detta är Medicinska fakultetens nya hedersdoktorer som kommer att promoveras i Lunds domkyrka den 25 maj 2018.

Professor Elena Cattaneo, verksam vi universitetet i Milano, är en av Europas ledande neuroforskare med starka band till den neurovetenskapliga forskningen vid Lunds universitet. Samarbetet började på 1990-talet då hon under en period forskade i Lund och har sedan dess fortsatt. Hennes egen forskning har framför allt varit inriktad mot forskning kring Huntingtons sjukdom och vad om orsakar den. Idag är hon internationellt känd för sitt stora engagemang för forskningsetik, forskningspolitik och för att öka kunskapen och engagemanget för forskning hos den breda allmänheten.

– Genom sin stora passion för forskning, i kombination med en unik personlighet, är Elena ett inspirerande föredöme för en ny generation av forskare, inte minst i Lund. Genom sin roll som organisatör av den årliga UniStem-dagen – det största stamcellseventet i Europa som når över 25 000 gymnasieelever – har hon funnit ett helt nytt sätt att inspirera och stimulera intresset för forskning hos den yngre generationen, kommenterar professorerna Malin Parmar och Anders Björklund, Lunds universitet

Professor Jeffrey P Krischer, är verksam vid University of South Florida, USA och är en av världens främsta experter på mekanismerna bakom autoimmuna sjukdomar som diabetes och celiaki. Bland annat koordinerar han de stora internationella studierna TEDDY och TrialNet som undersöker just autoimmuna sjukdomar och där Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus är en central nod. Många viktiga forskningresultat har kommit fram ur dessa studier, bland annat kostrekommendationer kring gluten för barn i Sverige.

– Jeffrey P Krischer har samarbetat med forskare vid Medicinska fakulteten sedan 2002 och bidragit med sina ledande kunskaper i design och analys av kliniska studier. Inte minst är han mentor för flera yngre Lundaforskare som beretts möjlighet att forska med honom på hans institut i Tampa, säger professor Åke Lernmark.

Professor Sándor J Kovács, är verksam vid Washington University, St:Louis USA. Han började sin forskarbana inom astrofysik och skrev en avhandling med titlen ”The Generation of Gravitational Waves” med årets Nobelpristagare Kip Thorne som handledare. Sandor J. Kovacs bytte sedan bana och blev kardiolog. Han har under många år samarbetat med forskare vid Lunds universitet inom området hjärtfysiologi, inte minst som mentor för yngre forskare inom området och samarbetet har resulterat i nya forskningsprojekt.

– Sandor J. Kovács hjärtforskning är banbrytande och hans engagemang för att förklara hjärtats unika förmåga att pumpa blod är en stor inspirationskälla för studenter, säger Håkan Arheden, professor i klinisk fysiologi vid Lunds universitet.

Professor John Chalmers, verksam vid The George Institute for Global Health, Sydney och University of New South Wales, Sydney, är en internationellt ledande forskare inom hjärt-kärlforskning. Bland annat har hans studier av högt blodtryck har haft stor påverkan för dagens behandling. De senare åren har han tagit emot doktorander från Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet vilket bidragit till såväl högre kvalitet på forskningen som utbyggda internationella nätverk inom området allmänmedicin.

– John Chalmers banbrytande forskning om hjärnans roll för utveckling av högt blodtryck ledde till att han 1987 valdes in The Australian Academy of Science. Högt blodtryck är en mycket vanlig riskfaktor för stroke som berör merparten av personer över 65 år. Att på olika sätt sänka högt blodtryck har gett stora behandlingsvinster genom att insjuknandet i stroke minskat, kommenterar Patrik Midlöv, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och Lars Hjalmar Lindholm styrelseordförande vid Centrum för primärvårdsforskning.