lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Fakultetens nya vicedekaner

2017-12-07

Nu är det klart hur hela den nya fakultetsledningen som tillträder i januari ser ut. Tillträdande dekan Erik Renström och prodekan Kristina Åkesson har utsett fyra vicedekaner som framför allt kommer att ansvara för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning, forskningsinfrastruktur samt medarbetarskap och etik.

Här presenteras de fyra nya vicedekanerna och deras ansvarsområden.


Vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Maria Björkqvist, professor i fysiologi, med inriktning farmakologi
 

maria bjoerkqvist
Maria Björkqvist, foto Kennet Ruona

Vem jag är
Under mina år vid universitetet har jag delat min tid mellan undervisning och forskning. Jag har haft möjlighet att möta studenter på flera av fakultetens program, i olika roller. Jag leder en forskargrupp vid institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap. Vi arbetar med att förstå bakomliggande sjukdomsmekanismer vid den nervdegenerativa sjukdomen Huntingtons sjukdom.

Mina ansvarsområden
Mitt ansvarsområde blir nu främst grundutbildningar och avancerade utbildningar. Jag kommer bland annat att vara ordförande i grundutbildningsnämnden och representera Medicinska fakulteten i universitetets centrala utbildningsnämnd. I uppdraget ingår även att verka för ökad internationalisering.

Det kommer att bli intressant att få en insyn i Medicinska fakultetens alla utbildningar och i universitetets arbete med utbildning. Jag ser fram emot mina nya arbetsuppgifter och nya möten med studenter och kollegor.


Vicedekan med ansvar för forskarutbildning
Heiko Herwald, professor i medicinsk mikrobiell patogenes

heiko herwald
Heiko Herwald

Vem jag är
Jag studerade kemi i Tyskland och min doktorsavhandling handlade om koagulationssystemet. 1995 flyttade jag till Lund för att undersöka molekylära interaktioner mellan koagulationssystemet och bakteriella virulensfaktorer. För närvarande är jag avdelningschef vid Infektionsmedicin, institutionen för kliniska vetenskaper. I min forskning undersöker jag värd-parasit interaktioner med målet att identifiera nya diagnostiska biomarkörer och antimikrobiella terapier.

Mina ansvarsområden
Som vicedekanus kommer jag att vara ansvarig för forskarutbildningen vid fakulteten. Dessutom kommer jag att vidareutveckla stödet till yngre forskare genom Karriärcentrum och även initiera nya former av kompetensutveckling för både yngre och etablerade forskare. Vidare kommer vi att etablera forskarstöd inom bioinformatik. En del av mina arbetsuppgifter kommer även att handla om den snabba utveckling som rör universitetsbiblioteket.

Forskningens villkor genomgår en extremt snabb utveckling. Att hålla jämna steg med det accelererande tempot är en stor utmaning för vår medicinska fakultet. Hittills har vi lyckats bra och det blir min uppgift att fortsätta denna framgångsrika linje. Jag ser mycket fram mot möjligheten att bidra till vår fakultets utveckling.


Vicedekan med ansvar för forskningens infrastruktur
Martin L. Olsson, professor/överläkare i transfusionsmedicin
 

martin l olsson
Martin L. Olsson. Foto: Kennet Ruona

Vem jag är
Jag är utbildad i Lund och har arbetat kliniskt inom laboratoriemedicin de senaste 30 åren. År 2006 tog jag steget över till akademin och en professur vid Medicinska fakulteten. Från 1998 och framåt har jag haft olika ledningsroller vid kliniken och institutionen för laboratoriemedicin (GA-prefekt, stf. prefekt de senaste sju åren). Min forskning handlar om kroppens vanligaste cell, den röda blodkroppen. Vi intresserar oss främst för blodgruppernas roll vid blodtransfusion, transplantation och blodproppsbildning, samt undersöker deras roll som receptorer för patogener.

Mina ansvarsområden
I mitt ansvarsområde som vicedekan ingår frågor som rör forskningens infrastruktur. Detta gäller även inom hälso- och sjukvården samt biobanker, databaser, IT och datasäkerhet. Dessutom ingår den övergripande samordningen för våra lokaler (BMC, CRC och HSC). Slutligen ingår också ansvaret för ett antal centra och plattformar i ansvarsområdet.

Det känns både spännande och samtidigt lite överväldigande att stiga in i denna nya roll. Jag brinner särskilt för att ytterligare vässa fakultetens kapacitet vad gäller translation och då är ju ett nära och förtroendefullt förhållande till hälso- och sjukvården kritiskt viktigt. Jag ser verkligen fram emot att få driva dessa och andra framtidsfrågor tillsammans med den nya ledningsgruppen de närmaste åren.


Vicedekan med ansvar för medarbetarskap och etik
Jimmie Kristensson, universitetslektor
 

jimmie kristensson
Jimmie Kristensson

Vem jag är
Jag är sjuksköterska, har en journalistutbildning och arbetar i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande samt på Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE). Jag är också ansluten till Palliativt utvecklingscentrum. Min forskning fokuserar framförallt på två övergripande områden: Äldre personers hälsa, ohälsa, vårdkonsumtion och relationer till vård- och omsorgsystemet samt utvärdering av case management, som är en modell för samordning, i äldres vård och omsorg. Jag är för närvarande programansvarig för sjuksköterskeprogrammet och inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet i vård av äldre.

Mina ansvarsområden
I mitt ansvarsområde ingår frågor som rör medarbetarskap, arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. Det ingår också ansvar för etik och samverkan kring de etiska frågorna med såväl universitetets andra verksamheter som sjukvården och det närliggande området humaniora i medicinen.

Jag är hedrad över uppdraget och det förtroende som jag fått. Det är ett mångfacetterat ansvarsområde som berör alla medarbetares vardag och jag ser fram emot att tillsammans arbeta med dessa mycket viktiga frågor under de kommande åren.


erik och kristina
Erik Renström och Kristina Åkesson

Tidigare under hösten har dekan och prodekan utsetts genom val inom fakulteten och beslut av universitetets rektor. Erik Renström, professor i experimentell endokrinologi, kommer som dekan ha ett särskilt ansvar för strategi, styrning och samverkan. Samverkan är ett mångbottnat begrepp som innefattar tillskapande av trippel helix-miljöer i nationella och regionala former, men också fler och utökade internationella partnerskap inom forskning och utbildning. Kristina Åkesson, professor i ortopedi, kommer som prodekan ha ett särskilt ansvar för samarbetet akademi och sjukvård inklusive ALF-frågor.