lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Nya centrum ska ta forskningen närmare patienterna i Skåne

2017-11-10

 

Nu inrättar Medicinska fakulteten vid Lunds universitets och Region Skåne tillsammans fem nya centrum inom områdena neurologiska sjukdomar och urologisk cancer. Målet är att binda samman hela forskningskedjan med hela vårdkedjan. Personer med Huntingtons sjukdom är en utsatt patientgrupp som kommer att få nytta av initiativet.

Under se senaste åren har det över hela värden vuxit fram kompetenscentra inom sjukvård och universitetsvärlden. Tanken är att olika kompetenser som gemensamt fokuserar på en patient eller sjukdomsgrupp blir ett kraftfullt verktyg för att nå högre kvalitet i verksamheten. I de nya centrumen i Skåne ingår grundforskning, klinisk forskning, hälsovetenskaplig forskning och många olika delar av sjukvården, från primärvård till högspecialiserad vård.

- I tider av hårt tryck inom hälso- och sjukvården krävs nya initiativ för att integrera forskning och klinik. Vi tror att dessa nya centrum kommer att underlätta för implementering av nya forskningsresultat i vården och komma inte minst patienterna till nytta, säger Region Skånes forskningschef Hannie Lundgren.

Inom flera av centrumen ingår även samarbeten med patientföreningar och näringsliv.

- Genom att skapa en arena där akademi, sjukvård, näringsliv och patienter möts tror vi att nya idéer lättare kan prövas och att innovationskraften stärks, säger Gunilla Westergren-Thorsson, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

De fem nya centrumen är Huntingtoncentrum, med fokus på sjukdomen Huntington, NeuroLund med fokus på neurodegenerativa sjukdomar, Neuronano Medicin, som fokuserar på implementerbar neuroteknologi, StrokeSyd, som fokuserar på stroke och UroCan-LU som fokuserar på urologisk cancer.

Vid Huntingtoncentrum kommer exempelvis forskning och sjukvård integreras i en och samma fysiska miljö, med både öppenvårdsmottagning och högspecialiserad vård. 

- Det kommer att betyda mycket för drabbade individer och anhöriga att få information, stöd, vård och behandling på ett enda ställe där experter inom området arbetar tillsammans. Bildandet av Huntingtoncentrum innebär en viktig och efterlängtad satsning på en patientgrupp med en ärftlig hjärnsjukdom som ger både psykiatriska och neurologiska symtom, säger professor Åsa Petersen som leder Huntingtoncentrum.

- Huntingtoncentrum skapar för oss en unik möjlighet att utveckla en verksamhet med ett multidisciplinärt omhändertagande där sjukvård kan bedrivas integrerat med forskning av hög internationell klass.

Den första gemensamma centrumbildningen i Skåne enligt denna modell, kallat Metabolt centrum, inrättades 2015 och är inriktat på diabetes och dess följdsjukdomar.


Fakta om 5 nya centrum:

Huntingtoncentrum
Vård och forskning kring Huntingtons sjukdom ska integreras i en sammanhållen fysisk miljö där en öppenvårdsmottagning med ett multidisciplinärt omhändertagande och nationell spännvidd får en framträdande roll. Satsningen är ett svar på det behov som finns för ett högspecialiserat och regelbundet omhändertagande av familjer med individer med, eller med hög familjär risk att utveckla, Huntingtons sjukdom i Sverige. Detta centrum kommer att profilera regionen som den ledande vårdgivaren vid denna neurodegenerativa och neuropsykiatriska sjukdom.
Ansvarig forskare: professor Åsa Petersen

NeuroLund
Målet med NeuroLund är att förbättra diagnostik, behandling och omhändertagande av personer drabbade av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. Centret innefattar dels forskare på Lunds universitet och dels sjukvårdspersonal på olika kliniker inom Skånes universitetssjukhus som arbetar med dessa sjukdomar, och vi kommer att samarbeta med personer inom primärvården, patientorganisationer, samt industri som delar centrets målsättning.
Ansvarig forskare: professor Oskar Hansson

Neuronano Medicin
Neuronano Medicin syftar till att förbättra och effektivisera diagnostik, karakterisering och behandling av de stora neurologiska folksjukdomarna genom att främja kreativt samarbete och kunskapsutbyte mellan forskare, kliniker, näringsliv och patientrepresentanter. Inriktningen är främst implanterbar neuroteknik såsom sensor- och stimuleringsteknik och nanomedicinska tillämpningar. Centret avser initiera gemensamma strategiska forsknings- och utvecklingsprojekt inom regionen och verka för att nya forskningsgenombrott och innovationer snabbt kan komma patienterna till godo.
Ansvarig forskare: professor Jens Schouenborg

StrokeSyd
StrokeSyd är ett centrum för forskning, vårdutveckling och innovationer inom området stroke. I StrokeSyd deltar forskare från Lunds universitet, sjukvårdspersonal från Region Skåne, samt entreprenörer och innovationsbolag. StrokeSyd syftar till att skapa mötesplatser för deltagarna och befrämja samarbeten som kan leda till rekommendationer eller nya behandlingsformer som förhindrar stroke, skyddar hjärnan mot stroke, eller förbättrar hjärnfunktionen och livet efter stroke. StrokeSyd kommer även vara en opinionsbildare och informera allmänheten om stroke. 
Ansvarig forskare: professor Tadeusz Wieloch

UroCan-LU
Centrumbildningen syftar till att utveckla sjukvård och forskning med fokus på de tre vanligaste formerna av urologisk cancer; prostatacancer, blåscancer och njurcancer. Samtidigt som den kliniska verksamheten är väl sammanhållen är den universitetsbaserade forskningen utspridd, varför en centrumbildning leder till att hela kedjan från preklinisk forskning via klinisk forskning till patientomhändertagande kan förbättras. Centrumbildningen ger ökad möjlighet för introduktion och tillämpning av molekylär diagnostik, avancerad bilddiagnostik, nya behandlingar och nya kirurgiska tekniker.
Ansvarig forskare: Docent Fredrik Liedberg