lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Kurs i gruppledarskap värdefullt för BHV-sjuksköterskor

2016-11-04

Åsa Lefèvre, sjuksköterska och forskare inom omvårdnad, kan i sina avhandlingsstudier visa att BHV-sjuksköterskor som leder föräldragrupper gynnas av en kurs i gruppledarskap. Studierna grundar i sig i en inledande undersökning som visade ett behov av just förstärkt ledarskap.

Ungefär ett halvt år efter det sista kurstillfället fick de cirka 50 deltagande BHV-sjuksköterskorna (BHV står för barnhälsovård) rapportera om kursen gjort skillnad i deras arbete och i så fall på vilket sätt. BHV-sjuksköterskorna rapporterade att de kände sig stärkta i sin ledarskapsroll. Det framkom i intervjuerna att det hade skett en positiv förändring i såväl planering som genomförande och utvärdering av föräldragruppsstödet.

Gemensamt för BHV-sjuksköterskorna var även att de upplevde att de fick en bättre och i många fall ökad interaktion med föräldrarna. Arbetet kändes också roligare och mer betydelsefullt, vilket genererade att de ville lägga mer tid på arbetet kring föräldragrupperna.

Åsa Lefèvre

- Den här positiva spiraleffekten som BHV-sjuksköterskorna skildrade i intervjuerna märks förhoppningsvis i praktiken och skapar i sin tur positiva synergieffekter. I längden önskar jag att det ska öka antalet föräldrar som deltar, berättar Åsa Lefèvre.

It is easier to build strong children than repair broken men”
 – Frederick Douglas

Åsa Lefèvres avhandling inleds med ovanstående citat. Ett citat som sätter fingret på hur viktigt det är med satsningar som berör barn. I Sverige har beslut tagits att satsa på just föräldrastödjande verksamhet. Något som baseras på barns rätt till bästa möjliga utveckling och rätt att leva ett så gott liv som möjligt. Men beslutet grundar sig även i ett folkhälsoperspektiv där man ser att tidiga förebyggande insatser kan löna sig i relation till om man inte gör det.

Att satsningar eller uteblivna satsningar får följder flera decennier senare gör det samtidigt svårt att frikoppla ämnet från andra samhälleliga faktorer. Vilket försvårar uppföljning av enskilda satsningar och möjligheten att påvisa konkreta effekter över tid.

- Det är dessutom inte möjligt att ta bort satsningar för att på något sätt jämföra, det vore såklart inte försvarbart. Därför måste vi inse vikten av föräldrastödet och skapa en så god barnhälsovård som möjligt från första början - och inte ta något för givet, förklarar Åsa Lefèvre.

För några år sedan erbjöds alla Skånes BHV-sjuksköterskor en kurs om vad som ska uppnås med föräldragruppsmöten, - men inte hur. En gruppledarskapskurs kan vara ett svar på detta hur och Åsa Lefèvres interventionsstudie kan därför användas som underlag till framtida satsningarna inom barnhälsovården.

- Flera landsting har redan visat intresse och förhoppningsvis översätts intresset till genomförande inom kort, avslutar Åsa Lefèvre.

Läs mer om studiens olika delar i tidigare intervjuer

  • ”Föräldrarna vill samtala mer om föräldraskap och relationer i allmänhet. BVC-sjuksköterskorna känner sig osäkra i rollen som gruppledare och efterlyser mer utbildning.”
    Stärkande föräldrastöd på BVC  - intervju om delstudie 1 och 2, från 2014
  • Efter genomgången ledarskapskurs upplevde 96 % av BHVsjuksköterskorna att deras ledarskapsstrategier förbättrats, att de fått fler verktyg och att deras roll som ledare blivit klargjord.”
    Få deltar i föräldragrup - intervju om delstudie 3, från 2016 

Åsa Lefèvre disputerade vid Lunds universitet den 3 november 2016 med avhandlingen "Group-based Parental Support in Child Health Service. Development and evaluation of a group leadership course for nurses."

Kontakt:
Åsa Lefèvre, 046 222 19 79,  asa.lefevre@med.lu.se

Text: Ylva Nilsson