lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Skräp-RNA kan påverka sjukdomar i hjärnan

2016-04-04

Länge har man trott att mikro-RNA eller skräp-RNA som det ofta kallas, inte har haft något viktig funktion. Men Johan Jakobsson forskare inom molekylär neurogenetik tror att det är viktigt. Det kan påverka olika hjärnsjukdomar som Parkinson eller psykiatriska sjukdomar. 

2013 presenterades Johan Jakobsson som en av Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och fick med det  ett bidrag på tio miljoner kronor. Programmet Framtidens Forskningsledare stödjer unga, särskilt lovande forskare med ledarskapspotential. Den ger utvalda forskare den finansiella bas som krävs för att etablera sin egen internationellt konkurrenskraftiga forskargrupp, samt en utbildning i akademiskt ledarskap.

Se SSF's aktuella film om Johan Jakobssons forskning:

"Det långsiktiga målet med min forskning är att förstå hur minnen skapas och lagras och använda denna kunskap till att utveckla nya typer av läkemedel. Min forskargrupp har under de senaste åren fokuserat vårt arbete på en nyupptäckt grupp av små molekyler som kallas microRNA. Dessa microRNA kommer från en typ av gener som inte producerar protein utan i stället kontrollerar cellens funktion med små RNA molekyler. Jag vill nu i detta projekt fokusera på hur dessa molekyler styr minne och inlärning, två processer som är mycket viktiga att förstå för att kunna öka vår kunskap om Alzheimers sjukdom. Genom att utföra experiment i djurmodeller hoppas mitt forskarlag kunna förklara hur dessa microRNA- molekyler fungerar samt hur de styr kognitiva processer."

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom där minnesfunktionen försämras samtidigt som andra hjärnfunktioner såsom kommunikation och omdöme påverkas. Alzheimers är en mycket allvarlig sjukdom som skapar stort lidande för patienter och anhöriga. Det finns i nuläget ingen effektiv behandling för Alzheimers och om inget botemedel hittas kommer Alzheimers i framtiden bli ett mycket stort samhällsproblem. Det främsta skälet till bristen av effektiva läkemedel är att orsaken till sjukdomen är okänd. En ökad förståelse för molekylära minnesmekanismer, inklusive de reglerade av microRNA, kommer i slutändan leda till effektiv behandling av demenssjukdomar.
 
Om Framtidens Forskningsledare
Framtidens forskningsledare, FFL, syftar till att identifiera och stödja yngre, lovande forskare med ledarskapspotential och ger dem finansiering till att bygga upp egna forskargrupper med internationell slagkraft. I programmet ingår också en särskild ledarskapsutbildning. Bidragen ger framgångsrika, unga forskare goda förutsättningar att bygga upp en självständig forskarverksamhet vid ett svenskt lärosäte. Forskaren ska utöver att vara excellent inom sitt område ha goda ledaregenskaper och bedömas ha goda förutsättningar att på sikt leda en större forskargrupp. Programmet är öppet för unga forskare, även utländska, verksamma vid svenskt lärosäte.

Om SSF
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.
Enligt stadgarna ska SSF stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt.