lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Demens – ändra kurs, gynna patienten och driv forskningen framåt!

2015-07-02

Vård av personer med demenssjukdom ska utgå från människan bakom diagnosen. Likaså forskning och utbildning. En omsvängning är på väg men ännu är vi inte framme.

Så kan Lunds universitets paneldebatt  ”Hur klarar vi framtidens demensvård?” summeras. Arrangemanget ägde rum under Almedalsveckan i Visby 2015.

almedalen 2015 demens
Anna Lena Hogerud, regionråd och hälso- och sjukvårdsnämndens ordf (S), Region Skåne, Anita Asplund, ordförande, Alzheimerföreningen Helsingborg/Höganäs och Mia Löfgren, enhetschef för Tingsbrogårdens demensboende, Region Gotland under panelsamtalet under Almedalsveckan 1 juli 2015.

- Kompetensen ska in på gymnasier och högskolor. I framtiden har vi distriktssköterskor med bra utbildning, på masternivå, hoppades och uppmanade Anita Asplund, ordförande i Alzheimerföreningen Helsingborg/Höganäs.

Under debattens inledning signalerades att samhället har alltför stora förhoppningar om nya, botande mediciner mot den största demenssjukdomen, Alzheimer.

almedalen 2015 demens minthon
Lennart Minthon, professor Minneskliniken Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet

- Även utan en ny medicin – som dröjer - kan vi förbättra livet för demenssjuka. Varför vänta? undrade Lennart Minthon, professor vid Lunds universitet och överläkare vid minneskliniken på Skånes universitetssjukhus.

Tillsammans med kollegan Eva Granvik, nationell samordnare för BPSD-registret*, menade han att större del av forskningsresurserna borde gå till att utveckla patientcentrerad vård och omsorg. Teamarbete och individuellt patientfokus står då i centrum i stället för mediciner.

almedalen 2015 demens granvik
Eva Granvik, nationell koordinator för BPSD-registret, Lunds universitet.

Båda två pekade på evidensbaserad framgång med BPSD och att det blivit ett uppskattat verktyg inom vården som bl.a. möjliggör långsammare sjukdomsutveckling och bättre tillvaro för sjukdomsdrabbade och anhöriga. Med exemplet Asta, 68 år, visade Eva Granvik hur en demenssjuk person med beteendemässiga och psykiska symtom faktiskt åter kan bli harmonisk och välmående.

Regeringens nya satsning på att rikta pengar till stärkt bemanning inom landets äldreomsorg var en het fråga i Almedalen. Tacksamma men samtidigt kritiska röster har höjts, som tycker att det bör vara tillåtet att använda en del av pengarna till kompetenshöjning. Per-Anders Sunesson, chef för enheten familj och sociala tjänster på Socialdepartementet, förklarade regeringens tanke:

- Stärkt bemanning är prioriterad, men med fler på jobbet skapas det också utrymme för huvudmännen att utbilda. Fler personer kan då avvaras i det dagliga arbetet.

almedalen 2015 demens
Moderatorn Fredrik Hed och Per-Anders Sunesson, chef för enheten familj och sociala tjänster, Socialdepartementet.

Per-Anders Sunesson försäkrade också att demensfrågorna engagerar både äldreministern Åsa Regnér och folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström.

Trots olika perspektiv och ibland olika syn i debattpanelen, fanns också en stor enighet:

- Hela resan för patienten ska bli bättre. Vi ska mota Olle i grind, poängterade Lennart Minthon.

* Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Registret startade 2010 och syftar till att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD. Viktiga mål är att minska lidandet och öka livskvalitén för personen med demenssjukdom. Mer info på: www.bpsd.se

Paneldebatt om demens i Almedalen
Debatten ”Hur klarar vi framtidens demensvård?” ägde rum den 1 juli 2015 i Almedalen, Visby, och följande personer fanns i panelen:

  •  Lennart Minthon, professor Minneskliniken Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet
  •  Eva Granvik, nationell koordinator för BPSD-registret, Lunds universitet
  •  Per-Anders Sunesson, chef för enheten familj och sociala tjänster, Socialdepartementet
  •  Anna Lena Hogerud, regionråd & hälso- och sjukvårdsnämndens ordf (S), Region Skåne
  •  Mia Löfgren, enhetschef för Tingsbrogårdens demensboende, Region Gotland
  •  Anita Asplund, ordförande, Alzheimerföreningen Helsingborg/Höganäs.

Här finns en inspelning av seminariet:

Fakta/Demenssjukdomar
 Varje år insjuknar 25 000 personer i Sverige i demenssjukdomar. Samhällets kostnader beräknas till mer än 60 miljarder kr årligen. Att diagnosticera demenssjukdomar kan vara svårt, och enligt uppskattningar får idag endast hälften av de sjuka en korrekt diagnos.

Text: Björn Martinsson