lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Årlig blodtryckskoll kan främja bättre hälsa hos Parkinson- och demenspatienter

2014-07-08

Årlig blodtryckskontroll kan öka chanserna att tidigt fånga upp patienter med Parkinson eller Lewy body demens vars minne och kognition riskerar att ta skada. Det menar forskare vid Lunds universitet med stöd i bland annat en ny avhandling.

Blodtrycksfall och lågt blodtryck är vanligt förekommande bland Parkinson- och Lewy body demens-patienter, men patienterna har svårt att upptäcka det själv eftersom det oftast sker utan symtom. Det lägre blodtrycket kan ge upphov till fallskador, och det minskar också hjärnans syresättning vilket kan försämra hjärnans funktion och kapacitet. Tidigare och pågående studier vid bl.a. Skånes universitetssjukhus visar att patienternas minne och kognition kan påverkas.

Genom att införa s.k. ortostatisk blodtrycksmätning, där blodtrycket mäts i liggande läge och därefter i stående position, skulle de som är i riskzonen kunna upptäckas, menar Elisabet Londos, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mätningen bör ske i samband patienternas årliga kontrollbesök i hälso- och sjukvården.

Rekommendationen om blodtryckskontroll finns även med i en ny avhandling från läkaren och doktoranden Kajsa Stubendorff, där Elisabet Londos varit handledare.

I avhandlingen noterades också att Parkinson- och Lewy body-patienter med tydliga tecken på ortostatism, dvs. att blodtrycket sjunker kraftigt och kvarstående när man ställer sig upp från sittande eller liggande läge, hade tydligt försämrad överlevnad jämfört med individer utan ortostatism. Patienterna följdes upp under en treårsperiod. Studien bekräftar forskarnas misstankar om att blodtrycksfall och lågt blodtryck associeras till kortare livstid för patienterna, men den behöver upprepas i större skala för ett helt säkert resultat, understryker Kajsa Stubendorff.

Med stöd i kunskap från tidigare publicerade studier och nya data från den egna kliniken anser dock Elisabet Londos att det inte finns några skäl att vänta med att införa ortostatisk blodtryckskontroll i hela landet för personer med Parkinson- och Lewy body-diagnos.

- Det är ett billigt och enkelt sätt att hjälpa dem som är i riskzonen för problem med minne och kognition till ett förhoppningsvis friskare och bättre liv. Särskilt boende och tillhörande omsorg kostar flera hundratusen om året för en enda patient, om man kan skjuta upp den kostnaden blir det dessutom en vinst för samhället, förklarar hon.

Det är framför allt mindre och ganska okomplicerade åtgärder som behövs för att hjälpa patienterna.

- Många äldre patienter har ofta medicinering som bör ses över, t.ex. blodtryckssänkande läkemedel. Ändrade kostvanor, stödstrumpor och att vara försiktig när man reser sig upp är andra exempel på åtgärder, berättar Elisabet Londos.

Parkinsons sjukdom kan uppträda i kombination med demens och ge upphov till icke-motoriska problem som försämrad kognitiv förmåga och depression. Liksom vid Lewy body demens är det svårt att förutse förloppet:

- Det finns ännu ingen bra skala för att bedöma i vilket stadium av sjukdomen som en Parkinson eller Lewy body-demenspatient befinner sig. Våra rön pekar på att återkommande kontroll av blodtrycket är en möjlighet att fånga upp ett instabilt blodtryck som kan vara en bidragande orsak till försämring av symptomen, berättar Elisabet Londos och Kajsa Stubendorff.