lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Svampämne kan bli nytt vapen mot aggressiv prostatacancer

2014-05-27

Ett svampämne kan bli grunden till nya behandlingsalternativ för män med svårartad prostatacancer. Forskare vid Lunds universitet har lyckats kartlägga ämnets funktion ända ner på molekylär nivå.

Galiellalactone är ett ämne producerat av svampen Galiella rufa, och som kan framställas på konstgjord väg. I ett samarbete mellan medicin-och kemiforskare vid Lunds universitet har svampämnets egenskaper testats och möjligheten att använda det för behandling av prostatacancer undersökts.

 Galiellalactone binder till ett särskilt protein, transkriptionsfaktorn STAT-3, som framför allt är aktivt i mer aggressiva former av prostatacancer för vilka det i nuläget saknas verkningsfulla behandlingar. När svampämnet binds till proteinet dör cancercellen. Forskarna har nyligen med hjälp av laboratorieanalyser på molekylnivå beskrivit hur ämnet verkar på molekylär nivå.
 
 - Vi har bland annat upptäckt att bindningen mellan svampämnet och STAT-3 är direkt, utan mellanliggande signaleringskedja. Det kan potentiellt minska risken för biverkningar, berättar Rebecka Hellsten och Nicholas Don-Doncow, forskare respektive doktorand vid Lunds universitet.
 
 Resultaten är i linje med forskargruppens tidigare studier där de har visat att svampämnet fungerar effektivt mot aggressiva prostatacancerceller. Nu hoppas de att en första klinisk studie på patienter ska kunna genomföras inom några år. Siktet är inställt på personer med långt framskriden, aggressiv prostatacancer där det saknas verkningsfulla behandlingar och överlevnadsprognoserna är dåliga.
 
 - Vi kan i nuläget inte se några nackdelar med galiellalactone. Vi hoppas att det kan utvecklas till ett nytt behandlingsalternativ, kanske i kombination med andra läkemedel, säger Rebecka Hellsten.
 
 Till dess fördelar hör också att det i forskargruppens tidigare studier har visat sig ha en hämmande effekt på cancerceller med stamcellsliknande egenskaper. Sådana celler är ofta extra svåra att oskadliggöra med läkemedelsbehandling. Vid mindre aggressiva former av prostatacancer pekar dock forskningen på en sämre behandlingseffekt, och galiellalactone är bland annat därför inte lika intressant för denna patientgrupp.
 
 Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Journal of Biological Chemistry där den även utsågs till Paper of the week.

Publikation: Galiellalactone is a Direct Inhibitor of STAT3 in Prostate Cancer Cells
 Nicholas Don-Doncow, Zilma Escobar, Martin Johansson, Sven Kjellström, Victor Garcia, Eduardo Munoz, Olov Sterner, Anders Bjartell & Rebecka Hellsten
 Journal of Biological Chemistry, publicerad online i April 2014

Mer information
 Rebecka Hellsten, laboratorieforskare, enheten för urologisk cancerforskning, institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, 040-33 60 69, rebecka.hellsten@med.lu.se

Björn Martinsson