lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Stöd till anhöriga sänker kostnaderna för vård av demenssjuka

2013-12-03

Samhällets kostnader för vård av personer med demenssjukdomar kan sjunka betydligt om de vårdande anhöriga får ett särskilt stöd. Insatsen, som kostar omkring 1000 kronor per person, gör att den sjuke kan vårdas längre i hemmet än annars. Det ska jämföras med särskilt boende för personer med demenssjukdomar vilket kostar omkring en halv miljon kronor per person och år. En ny forskningsrapport från Lunds universitet visar att stöd till anhöriga även gör att såväl den enskilda vårdaren som den sjuke mår bättre.

Om anhöriga ges särskilt stöd i form av utbildning, information och möjlighet till gruppsamtal visar det sig att den sjuke kan vårdas hemma längre än annars. Stödet beräknas kosta omkring 1000 kronor per anhörig. Genomsnittliga kommunala vårdkostnader för personer med demenssjukdom är drygt 200 000 per person och år och bor den sjuke på ett särskilt boende uppgår kostnaden till en halv miljon kronor per år. Med stöd till anhöriga sjunker samhällets sammanlagda vårdkostnader medan livskvaliteten för den anhörige och den sjuke höjs. Det visar en forskningsrapport i geriatrik vid Lunds universitet.

beth dahlrup
Beth Dahlrup

-Jag är inte förvånad över resultatet, säger Beth Dahlrup, doktorand i geriatrik vid Lunds universitet, och huvudförfattare till rapporten. Även om det också kostar samhället när anhöriga vårdar i hemmet är det ju en bråkdel mot vad särskilt boende kostar.

Det finns ingen anledning att inte ge stöd till anhöriga, menar Beth Dahlrup och pekar inte bara på minskade kostnader:

- Rapporten visar att livskvaliteten är högre hos de anhöriga som får stöd och det även efter att den sjuke tagits in på särskilt boende. Även personen med demenssjukdomen mår bättre om den anhörige får stöd, så det handlar inte bara om pengar.

Rapporten är unik i Sverige, framhåller Beth Dahlrup, och den vilar på ett antal tidigare studier gjorda av forskare knutna till den geriatriska forskargruppen vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, Malmö. I projektet MIND, den första nordiska kontrollerade interventionsstudien till demensdrabbades anhöriga som genomfördes mellan 1999-2010, visades bland annat samband mellan anhörigas börda och det stöd de fick av samhället.

-Nu vill Socialstyrelsen ha hjälp från demenssjuksköterskorna ute i landet med att kartlägga hur anhörigstödet ser ut i kommunerna, den inventeringen har aldrig gjorts tidigare. En enkät ska därför genomföras med hjälp från oss på geriatriska kliniken vid Skånes universitetssjukhus och det resultatet ser jag fram emot att få ta del av för den fortsatta forskningens skull, avslutar Beth Dahlrup.

Forskningsrapporten Health Economic Analysis on a Psychosocial Intervention for a Family Caregivers of Persons with Dementia är författad Beth Dahlrup, Eva Nordell, Katarina Steen Carlsson och Sölve Elmståhl. Finns att läsa online på pubmed.

Se även Geriatriska klinikens webbplats samt webbplatsen för forskargruppen i geriatrik, Lunds universitet.