lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 2012

2013-03-25

Anna-Greta Crafoord  pris för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet delas i år mellan Michael Carlsson för avhandlingen ”From serum to tissue. Galectin-binding glycoforms of serum proteins as functional biomarkers” och Christian Lood för avhandlingen ”On the immunopathogenesis of systemic lupus erythematosus. Immune complexes, type I interferon system, complement system and platelets”. Margareta Nilsson överlämnar priserna vid Läkaresällskapet i Lunds medlemsmöte torsdagen den 18 april.

Vid prisutdelningen kommer pristagarna att hålla var sitt 30 minuter långt populärvetenskapligt föredrag med efterföljande frågestund och samtal. 

Michael Carlsson

michael carlsson
Michael Carlsson

Blodproteinerna hittar fram- Sockerkodade etiketter i hälsa och sjukdom
From serum to tissue. Galectin-binding glycoforms of serum proteins as functional biomarkers

Många serumproteiner har roller som leverantörer av andra ämnen från en celltyp till en annan. De flesta är dekorerade med komplexa kolhydratkedjor som bestämmer hur proteinet tas om hand vid sin destination. Dessa uppträder i många olika varianter. Speciella kolhydratbindandeproteiner, galektiner, avkodar hur proteinet skall hanteras i den mottagande cellen. Avhandlingen beskriver detta reglersystem. Den relativa mängden av de olika glykoformerna för samma protein ändras vid sjukdom.
 
Michael Carlssons avhandling tar sin utgångspunkt i en basal välkänd egenskap hos serum glykoproteiner och visar en tidigare okänd funktion för den och hur den kan tänkas användas som biomarkör vid sjukdom.

Christian Lood

christian lood
Christian Lood

Immunförsvaret gör uppror – SLE
On the immunopathogenesis of systemic lupus erythematosus. Immune complexes, type I interferon system, complement system and platelets

Systemisk lupus erythematosus (SLE) karakteriseras av skovvis fortlöpande inflammation som kan drabba flertalet organ. Christian Loods avhandling påvisar flera nya mekanismer vid sjukdomens uppkomst såsom en koppling mellan effekter på blodplättarna och risk för hjärtpåverkan och blodpropp, Brist på komplementfaktorn C1q leder ofta till SLE och i avhandlingen visas att denna faktor hämmar syntes av den den pro-inflammatoriska cytokinen interferon-alfa. Vidare visas att den pro-inflammatoriska effekten av de immunkomplex som bildas vid SLE kan minskas med bakterieenzymet EndoS.
 
Christian Loods avhandling tar sin utgångspunkt i en specifik sjukdom, SLE . och kända aktörer i den, och visar tidigare okända interaktioner mellan dem, och en tänkbar ny behandling.

Prisutdelning och pristagarföreläsning

Tid och plats: kl 18.30 på Locus Medicus, Tunavägen 5 i Lund. 

Alla är välkomna!