lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Utbildning i folkhälsovetenskap utvärderad

2012-06-27

Nu har Högskoleverket lämnat resultaten för utvärderingarna inom folkhälsovetenskap. Masterprogrammet i folkhälsa vid Lunds universitet bedöms ha bristande kvalitet inom två av sex utvärderade examensmål.

Högskolverket (HSV) utvärderar högskoleutbildningarnas resultat och den här gången har utbildningar inom folkhälsa granskats.

Lunds universitets materutbildning i folkhälsa får kritik i två av sex utvärderade examensmål. Det gör att utbildningen sammantaget får omdömmet bristande kvalitet. Tre av programmets utvärderade examensmål bedömdes ha mycket hög kvalitet.

– Vi är mycket förvånade eftersom andra utvärderingar indikerat en mycket hög kvalitet, kommenterar programdirektör Anette Agardh.
– Vi ser allvarligt på detta och kommer nu att närmare granska motiveringen för bedömningen och åtgärda de brister som uppmärksammats för att säkerställa måluppfyllelse.

– Vi delar bedömargruppens omdöme att det råder stor variation på de självständiga arbetena inom utbildningen. Vi har därför genomfört förändringar inom kurserna för att åtgärda detta. Bland annat genomgår numera studenterna en uppsatskurs tidigare på programmet. Effekterna av denna åtgärd kommer att få genomslag först nästa år och våra förväntningarna är att variationen på arbetena minskar och att kvaliteten höjs över lag, säger läraren Björn Ekman.

Från och med den 1 januari 2011 bedömer Högskoleverket utbildningarnas resultat. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Högskoleverket granskar alltså i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.

Utvärderingarna genomförs inom ramen för Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Systemet bygger på ett uppdrag från regeringen och har tagits fram efter diskussioner med universitet och högskolor, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer och företrädare för arbetslivet.