lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Bästa medicinska avhandlingen 2010

2011-04-06

2010 års pris från Anna-Greta Crafoords stiftelse för bästa avhandling vid fakulteten går till Pontus Nordenfelt för en avhandling om hur mördarbakterier lurar våra celler.

Avhandlingen heter ”Phagocytosis by Neutrophils- studies on phagosome dynamics and membrane traffic modulation by Streptococcus pyogenes”.

Pontus Nordenfelt har studerat hur vita blodkroppar, s.k. neutrofiler, angriper bakterier, särskilt streptokocker. Streptokocker kan orsaka väldigt svåra och ibland livshotande infektioner och de kallas ibland för mördarbakterier.

Pontus Nordenfelt
Pontus Nordenfelt

Liksom andra bakterier tas streptokockerna av vita blodkropparna som sluter in dem i ett slags blåsor, så kallade fagosomer. Andra bakterier som tas upp i fagosomer dör, men inte dessa streptokocker, vilket kan orsaka svåra och ibland dödliga komplikationer.

Pontus Nordenfelt har i sin avhandling utvecklat en elegant metod för isolering av dessa fagosomer. Vita blodkroppar får äta bakterier som har gjorts magnetiska och på så sätt kan fagosomerna isoleras med hjälp av en magnet.

Sedan har han klarlagt fagosomernas funktion och delar av orsaken till varför de inte förmår döda streptokockerna. Arbetet kommer att underlätta utvecklingen av nya behandlingar mot dessa bakterieinfektioner.

Pontus Nordenfelt kommer framöver att fortsätta bedriva sin forskning hos den framstående Crafoordpristagaren Timothy Springer i Boston 2012.

Prisutdelningen sker via Läkaresällskapets försorg och kommer att äga rum torsdagen den 14 april kl 1830 på Locus Medicus, Tunavägen 5 i Lund. Pristagaren kommer att hålla ett ca 45 minuter långt populärvetenskapligt föredrag om ämnet och därefter ges möjlighet för frågor till och samtal med pristagaren. Allmänheten och pressen är mycket välkomna att närvara vid utdelandet.