lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Unik samverkan för klinisk forskning i Skåne

2011-04-04

Bättre samverkan mellan akademin och hälso- och sjukvården är en grundläggande förutsättning för att stärka den kliniska forskningen. För att åstadkomma detta bildar alla lärosäten i Skåne och universitetssjukvården i Region Skåne nu Universitetsmedicinsk samverkan Skåne. Ett initiativ som är helt unikt i Sverige.

Svensk klinisk forskning sjunker i internationell konkurrenskraft. Bristande samverkan mellan hälso- och sjukvården och akademin har pekats ut som en av de främsta orsakerna. Förra året togs ett initiativ till att öka samverkan mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus genom bildandet av ett universitetsmedicinskt centrum i Skåne.

Nu tas ytterligare ett steg i Skåne för närmare samverkan mellan akademin och hälso- och sjukvården. Universitetssjukvården och lärosätena i regionen bildar gemensamt plattformen Universitetsmedicinsk samverkan Skåne. Universitetsmedicinsk samverkan Skåne (UMSS) består av Högskolan Kristianstad, Malmö högskola, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och all universitetssjukvård inom Region Skåne.

– I Skåne finns goda möjligheter för att denna samverkan ska fungera väl och bli fruktsam. Vi har i regionen redan en nära samverkan mellan lärosäten och hälso- och sjukvården där ett flertal gemensamma strategiska satsningar genomförts de senaste åren. Vi har en bra grund till en god infrastruktur för klinisk forskning, även om ytterligare satsningar behövs för att den ska kunna utnyttjas fullt ut, menar Region Skånes regiondirektör Sören Olofsson.

Målen med Universitetsmedicinsk samverkan Skåne är att:

  • Öka samordningen mellan hälso- och sjukvården och klinisk forskning.
  • Ge klinisk forskning mer utrymme inom hälso- och sjukvården. Klinisk forskning behöver prioriteras i den dagliga verksamheten och få tid och resurser. Stimulera forskningskulturen i hälso- och sjukvården som helhet inom högspecialiserad vård, specialiserad vård och närsjukvård.
  • Säkerställa att stora forskningssatsningar som görs inom akademin verkligen nyttiggörs i hälso- och sjukvården genom exempelvis nya metoder för diagnostik och behandling.
  • Ge forskare bättre möjligheter att arbeta i en gränsöverskridande miljö, med translationell forskning som utgår från frågor som väckts inom hälso- och sjukvården, genomförs i laboratoriet och sedan förs tillbaka till vården i form av nya metoder för behandling och diagnostik till nytta för patienterna.

– Högskolan Kristianstad har sedan länge bedrivit en verksamhetsnära forskning som både berikat högskolan och den verksamhet vi beforskar. Vi tror att en djupare samverkan kommer att utveckla och befästa det arbetet ytterligare, säger Lars Carlsson, rektor för Högskolan Kristianstad.

– Det är tillfredställande att de stora forskningsinsatser som genomförs på de olika lärosätena i Skåne också nyttiggörs i den dagliga hälso- och sjukvården. Malmö högskola ser Universitetsmedicinsk samverkan i Skåne som ett viktigt initiativ för att förbättra både den högspecialiserade forskningens villkor och närsjukvårdens, säger Malmö högskolas rektor Lennart Olausson.

Visionen för UMSS är att Skåne ska bli en av världens ledande forskningsregioner inom medicin och hälsa.

– Universitetsmedicinsk samverkan kan bli ett av Sveriges viktigaste redskap för att återta den framträdande plats vi tidigare har haft internationellt inom klinisk forskning, konstaterar Bo Ahrén, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Läs mer: