lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Arbetsmiljö och hälsa

Specialiseringen Arbetsmiljö och hälsa inom Masterprogrammet i medicinsk vetenskap är framtagen för att möta kompetensbehov och krav kopplade till hälsa och arbetsmiljö inom företagshälsovård, övrig hälso- och sjukvård, näringsliv och offentlig förvaltning. Studerande på masterprogrammets huvudområden arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad kan gå specialiseringen i arbetsmiljö och hälsa.

Kurser som ges av masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Minst två av nedanstående kurser ska ingå i specialiseringen:  

Ovanstående kurser ges enligt ett roterande schema, varje vårtermin. Vårterminen 2017 kommer MEVN16 att ges. Planerad kurs vårterminen 2016, MEVN15, är inställd.

Maximalt två av följande kurser kan ingå:

För masterexamen med specialisering i arbetsmiljö och hälsa ska det självständiga arbetet (examensarbete) omfattande 30 hp rikta sig mot det egna huvudområdet och specialiseringen i arbetsmiljö och hälsa.

Kurser inom området arbetsmiljö och hälsa vid andra lärosäten kan efter ansökan om tillgodoräknande och beslut i studiesociala kommittén vid masterprogrammet i medicinsk vetenskap räknas in i masterexamen med specialisering i arbetsmiljö och hälsa.

För mer information om masterprogrammet och kraven för magister-/masterexamen.

Kursinformation

 

MEVN12 Arbetsmiljö och hälsa - företagshälsovårdens mål, inriktning och arbetssätt

Kursen har en interprofessionell inriktning med orientering samt fördjupning inom respektive huvudområde. Kursen är huvudsakligen internetbaserad med seminarier i Lund. Kursen pågår under tio veckor på halvtid.

Kursen omfattar hälsoproblematik i arbetslivet, samhällets strategier i arbetsmiljöarbete och företagshälsovårdens roll. 


MEVN13 Arbetsmiljö och hälsa - med inriktning ergonomi och mental hälsa, 7,5 hp

Kursen har en interprofessionell inriktning med orientering samt fördjupning inom respektive huvudområde. Kursen är huvudsakligen internetbaserad med seminarier i Lund. Kursen pågår under tio veckor på halvtid.

Målet med kursen är att man ska tillägna sig kunskaper och färdigheter för arbetsuppgifter som innebär att förebygga skador och sjukdomar inom arbetslivet och att främja hälsa. Kursens fokus är arbetsmiljöns betydelse för muskuloskeletala respektive stressrelaterade besvär. Kursen omfattar belastningsergonomi, arbetsfysiologi, mätmetoder för att påvisa exponering och visa effekter på människan av fysisk och mental belastning, arbetsplatsanalyser och hälsofrämjande interventioner.


MEVN15 Arbetsmiljö och hälsa - människa, teknik och miljöfaktorer, 7,5 hp

Kursen har en interprofessionell inriktning med orientering samt fördjupning inom respektive huvudområde. Kursen är huvudsakligen internetbaserad med seminarier i Lund. Kursen pågår under tio veckor på halvtid.

Kursen omfattar fysikaliska faktorer såsom belysning, buller, vibrationer och klimat, samt kemiska och biologiska faktorer i arbetsmiljön. Interaktionen människa – maskinsystem och betydelsen av gränssnittets utformning ingår.


MEVN16 Arbetsmiljö och hälsa - arbetsförmåga, arbetsanpassning och rehabilitering

Kursen ges våren 2014

Kursen har en interprofessionell inriktning med orientering samt fördjupning inom respektive huvudområde. Kursen är huvudsakligen internetbaserad med seminarier i Lund. Kursen pågår under tio veckor på halvtid..

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper om arbetsförmåga, arbetsanpassning och rehabilitering, avseende såväl fysisk som psykisk hälsa inklusive stress. Arbetsorganisationens betydelse för arbetsrelaterad hälsa, samt arbetspsykologi ingår i kursen. Modeller och metoder för att bedöma arbetsförmåga, för arbetsanpassning och för rehabilitering ingår. Utvärdering och hälsoekonomiska aspekter på dessa områden innefattas också i kursen.


Aktuellt

Studievägledning

Jenny Arfwedson
046-222 19 66, 040-39 13 37
jenny.arfwedson@med.lu.se