lu.se

MKC och MFM

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Malmö Kost Cancer, MKC och Malmö Förebyggande Medicin, MFM

Malmö Kost Cancer, MKC, och Malmö Förebyggande Medicin, MFM, har nu tillsammans undersökt cirka 50 000 Malmöbor. Undersökningarna började på 1970-talet och pågår fortfarande. I den nuvarande studien Malmö Offspring Study, MOS, undersöks barn och barnbarn till tidigare deltagare i MKC.

Den information och de blodprover som samlades in är ett världsunikt material och ett stort antal studier har gjorts baserade på dessa undersökningar. Många avhandlingar har skrivits och viktiga resultat har kunnat presenteras. De ämnen som har undersökts är bl a riskfaktorer för cancer, hjärtinfarkt och diabetes. Undersökningarna har också använts vid studier av reumatiska sjukdomar och sociala faktorers betydelse för hälsan.

Deltagarna i undersökningarna svarade på en rad frågor om livsstil (t ex rökning, alkohol och fysisk aktivitet), tidigare sjukdomar och vad man äter. Alla deltagarna vägdes och mättes. Blodprover togs och dessa finns nu samlade i frysar vid Skånes universitetssjukhus, Malmö.

MFM_MKC_MOS_diagram

Det som samlats in är en gemensam tillgång för den vetenskapliga världen. Forskare, från Sverige och utlandet, uppmuntras att använda materialen i sina studier. Tillgång till information och prover sker dock på vissa villkor. Det krävs etiskt tillstånd för alla studier och all verksamhet sker i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). I vissa fall behövs personuppgifter, som t ex vid samkörningar mot olika register, men denna information avidentifieras innan den når enskilda forskare. Mer information om hur man ansöker om material finns i menyn till vänster.

Under 2015 färdigställdes en kvalitetshandbok som har tagits fram som en del av kvalitetsarbetet för provsamlingarna. Kvalitetssäkring av biobanken är viktig för att säkerställa god kvalitet på den forskning som baseras på biobanken samt för att säkerställa att biobanken kan användas utan att skada den enskilda deltagarens integritet. Upprättandet av en kvalitetshandbok ska garantera att rutiner finns för att prov omhändertas, förvaras och används på ett sådant sätt att kvaliteten, spårbarheten och säkerheten i biobanken tillgodoses. Respekt för den enskilde deltagarens integritet ska alltid stå i centrum.

KONTAKTINFORMATION

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra studier.

 

Ledningsgruppens ordförande:

Olle Melander
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
Telefon:+46 40 39 12 09
Mobiltelefon:+46 40 39 12 21
e-mail: olle.melander@med.lu.se


Datamanagement:
Anders Dahlin, 040-33 24 60

Biobanken - prov:
Kerstin Andersson, 040-33 22 46

Malmö Kost Cancer - EPIC:
Jonas Manjer, 040-33 76 82

Malmö Förebyggande Medicin: 
Olle Melander, 040-39 12 09
Peter Nilsson, 040-33 24 15

Nutritionsepidemiologi - Kostdatabasen:
Emily Sonestedt, 040-39 13 25
Ulrika Ericson, 040-39 13 24

Malmö Offspring Study: 
Peter Nilsson, 040-33 24 15
Olle Melander, 040-39 12 09