lu.se

Malmö Cancer Center

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Malmö Cancer Center - MCC

Cancer är en sjukdom som drabbar allt fler människor och samtidigt orsakar en för tidig död hos alltför många av de som drabbas av sjukdomen. De senaste decennierna har vår kunskap om cancer genomgått en hisnande utveckling. Trots detta finns det många patienter som vi inte kan bota idag. Vid Universitetssjukhuset MAS, Lunds universitet, bedrivs det omfattande forskning inom cancerområdet för att förbättra våra möjligheter att bota fler cancerpatienter.

Malmö Cancer Center består av runt 20 forskargrupper med totalt över 150 medarbetare. Alla tillhör Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och bedriver forskning på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Forskningen vid centret inriktas på många olika cancerformer, som bröst-, prostata-, tjocktarms- och njurcancer samt på leukemier, lymfom och neuroblastom. En stor del av forskningen rör basal cancerforskning inriktad mot processer som kan vara gemensamma för ett flertal cancersjukdomar.

Centrets forskning har två huvudsakliga inriktningar. En viktig målsättning är att identifiera förändringar i cancerceller som har betydelse för sjukdomens prognos och för vilken behandlingsstrategi som är lämpligast. Dessa fynd ska sedan kunna införas i diagnostiken och hjälpa behandlande läkare att bedöma prognos och att välja lämplig behandling. En annan målsättning är att identifiera viktiga molekylära reglermekanismer i cancercellen som är nödvändiga för att dessa celler ska bli fler och sprida sig i kroppen. Målet är sedan att utveckla nya behandlingsmöjligheter riktade mot dessa mekanismer. Vid Malmö Cancer Center bedrivs även omfattande forskning som syftar till att förbättra strålningsbehandling av cancersjukdom.

Forskarna inom Malmö Cancer Center finns på ett flertal platser på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Den experimentella forskningen bedrivs i stor utsträckning på CRC, Wallenberglaboratorier och i patologihuset. Den kliniska forskningen bedrivs dels i direkt anslutning till den experimentella forskningen men finns även lokaliserad på klinikerna. Centrets forskare har i de flesta fall en grundfinansiering från Lunds universitet men den absolut övervägande delen finansieras av externa anslag från olika fonder och stiftelser, varav Cancerfonden är den största finansiären. Centrets gemensamma aktiviteter samt alla dess forskare finansieras dessutom av Allmänna sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer, vilket därmed möjliggör för forskarna att samlas i ett center och genomföra gemensamma kraftfulla forskningsprojekt.

Aktuellt

Finansiär av Malmö Cancer Center

MCC:s gemensamma aktiviteter finansieras av

Allmänna Sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer