lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Månadens publikation

Andelen äldre i befolkningen ökar i många länder. Detta belastar välfärdsystemeten och för att klara välfärden behöver fler människor arbeta till en högre ålder i framtiden. Vi behöver därför veta mer om medarbetares hälsa i förhållande till deras arbetssituation och möjlighet att arbeta.

Gravida kvinnor som bor i områden med förorenad luft får barn som väger något mindre vid födseln. Effekten är mycket liten men sambandet är tydligt, visar en forskare vid Lunds universitet.

– Ändå är luften här i Skåne, där undersökningen gjorts, oftast inom EUs godkända gränsvärden. Även de låga föroreningshalter som anses acceptabla kan alltså ha en verkan, säger Ebba Malmqvist.

I ett flertal studier har den gröna miljön där människor bor förknippats med fysisk aktivitet och välbefinnande. Fysisk aktivitet har också visat sig ha tydliga samband med upplevd, likväl som faktisk, säkerhet i bostadsområdet. Denna studie nyttjar data från två olika folkhälsoenkäter genomförda år 2008 och 2012.

Det är känt att arbete med ultraljud är fysiskt ansträngande. Många biomedicinska analytiker (BMA) som utför ultraljudsundersökningar upplever besvär. För att undersöka sambanden mellan arbetsförhållanden och muskuloskeletal smärta skickades ett frågeformulär till samtliga BMA i Sverige anställda på kliniska fysiolog kliniker och kardiologkliniker.

Exponering för oorganisk arsenik (iAs) i dricksvatten är en känd riskfaktor för olika typer av maligniteter, främst av epitelial ursprung, som cancer i lunga, urinblåsa, njure, hud, lever och prostata. Känslighet för arsenikrelaterad toxicitet skiljer sig mellan individer och befolkningsgrupper. Förändringar i mitokondrie DNA kopia nummer (mtDNAcn) och telomerlängd i blod har nyligen associerats med cancerrisk. Vi klarlagde om arsenikexponering förändrar mtDNAcn och telomerens längd hos individer med olika arsenikmetaboliserande kapacitet.