lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kan man påvisa inflammatoriska mediatorer i serum vid arbetsrelaterad nack/skuldervärk?

Det är av största vikt att förstå mer om de patofysiologiska mekanismer som är involverade vid arbetsrelaterad värk. En aktuell hypotes är att ensidigt muskelarbete orsakar en generell inflammation med utsvämning av cytokiner. En sådan process skulle kunna förklara mycket av den diffusa sjukdomsbild som ses hos personer med arbetsrelaterad värk. Via mikrodialys har påvisats stegring av interleukin-6 (IL-6) lokalt i muskulaturen vid ensidigt arbete, och vid långvarigt intensivt muskelarbete (typ maraton) stiger IL-6 i plasma. I djurförsök har påvisats en stegring i serum av en pro-inflammatorisk cytokin, interleukin-1 alfa (IL-1alfa) då råttor utförde ett lågintinsivt (<1% av maxkraft), ensidigt ”gripa-ta” arbete med en tass. Detta anses bero på aktivering av makrofager och man kunde samtidigt påvisa en infiltration av makrofager i bindväv, muskler och senor i hela kroppen. En tänkbar förklaring till makrofaginfiltration i baktassarna kan vara en ökning av connective tissue growth factor (CTGF), vilket påvisades i medianusnerven i båda framtassarna. CTGF distribueras via blodet och ger en ökad bindvävsproduktion. Det tycks således som att man kunnat påvisa en generell inflammation. Det är ytterst angeläget att gå vidare och studera om samma typ förändringar ses hos människor med ensidigt repetitivt arbete. En lämplig grupp är kvinnliga kassörskor i livsmedelsbutiker. Dessa har ett upprepat gripa/ta arbete många timmar dagligen och de har en hög förekomst av nack/skuldervärk. Med hjälp av enkät till samtliga kassörskor inom två stora livsmedelskedjor i södra sjukvårdsregionen ska 30 kassörskor med nydebuterad arbetsrelaterad nack/skuldervärk; 30 kassörskor med kronisk arbetsrelaterad nack/skuldervärk och 30 besvärsfria kassörskor identifieras. Som kontrollgrupp kontaktas 30 besvärsfria lärarinnor. Blodprov tages för analys av IL-1alfa, IL-6 och CTGF med ELISA teknik.

Projektledare

Övriga forskare

Anslag

1 400 kSEK 2007-2009, from the Swedish council for working life and social research