lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Hållbart kassaarbete

Utveckling av ett instrument för företagshälsovården i syfte att främja ett hållbart arbetssätt och därmed förebygga belastningsskador vid kassaarbete.
Tidigare studier har indikerat att kassaarbete är förenat med hög förekomst av besvär i nacke och övre extremiteten. Trots att nya alternativ till kassarbete införs inom livsmedelshandeln så kommer den vanliga utgångskassan finnas kvar många år framöver. Nya krav på hantering av kontanter, kort och andra tjänster innebär nya ergonomiska och kognitiva krav vid kassarbete. Det är därför av stor vikt att kassaarbetet genomförs på ett så skonsamt sätt som möjligt.
Begreppet ”Workstyle” eller arbetssätt används för att beskriva hur psykologiska, och ergonomiska faktorer samverkar vid uppkomst, utveckling eller bibehållande av belastningsskador. Genom att påverka arbetssättet via lämplig arbetsorganisation, fysisk utformning av kassor samt utbildning i arbetsteknik och förhållningssätt vid kassaarbete bör man kunna minska risken för belastningsskador.
Företagshälsovården är en aktör som i större utsträckning än idag skulle kunna vara en resurs för att utbilda kassapersonal i ett skonsamt arbetssätt. Projektet avser att utveckla ett kostnadseffektivt och praktiskt användbart arbetsinstrument för FHV och andra arbetsmiljöaktörer, när de ska bedöma kassaarbetets organisering, fysisk utformning av kassan samt arbetssätt vid arbete i utgångskassa.
Arbetsinstrumentet kommer att bestå av fyra delar.
1) Standardiserade frågor om hur kassarbetet är organiserat
2) Standardiserade frågor om arbetssätt vid kassarbetet
3) Protokoll för bedömning av den fysiska utformningen av kassan
4) Protokoll för observation av beteendet vid kassaarbete (arbetsteknik protokoll).
Målsättningen är att stimulera FHV och andra arbetsmiljöaktörer att aktivt arbeta med att förebygga och lindra belastningsbesvär vid kassaarbete. Instrumentet ska kunna användas för att initiera utbildningar och för att påverka arbetsorganisationen, kassans fysiska utformning samt arbetssättet. Utvecklingen av instrumentet kommer att ske i nära samarbete med livsmedelsbutiker, kassatillverkare, företagshälsovård och projektet ”Kassarbete – betydelsen av arbetets organisation för belastning och muskuloskeletal hälsa”. Projektet är ett samarbete med Arbets- och miljömedicin i Uppsala, som leder projektet.

Projektledare

Malin Josephson, PhD, OEM Uppsala

Övriga forskare

Peter Palm, PhD student, OEM Uppsala
Eva Vingård, professor, OEM Uppsala
Katarina Kjellberg, PhD, Karolinska Instituet, Stockholm
Gert-Åke Hansson, associate professor 
Istvan Balogh, PhD 
Kerstina Ohlsson, associate professor

Anslag

1 400 kSEK 2008-2009, from Handelns Utvecklingsråd