lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kvinnors och mäns risk att drabbas av värk i nacke/arm vid olika nivåer av fysisk och psykosocial arbetsbelastning – en metaanalys

Värk i rörelseorganen utgör ett omfattande folkhälsoproblem, såväl ekonomiskt som medicinskt. En betydande andel av dessa besvär orsakas eller försämras av förhållanden i arbetet. Flera riskfaktorer är övertygande belagda, såsom kraftgrepp, ensidigt repetitivt arbete, arbete ovan axelhöjd och långvarig muskelaktivering. Även psykosociala faktorer har visats ha betydelse. Kunskap om hur stor risken är vid olika nivåer på exponering är emellertid liten, vilket hämmar det förebyggande arbetet. Kvinnor har mer besvär än män, men det är oklart i vilken omfattning detta kan förklaras av faktorer i arbetet. Vår forskargrupp har under lång tid insamlat data om exponering i olika arbeten för relevanta riskfaktorer, mätt med objektiva mätmetoder (rörelser och positioner i handled, axel och huvud, samt muskelaktivitet i skuldra och underarm). Detta har mätts med personburen utrustning för elektrogoniometri (handled), inklinometri (huvud och överarm) och elektromyografi (kappmuskel och underarmsextensorer). Sammanlagt ca 700 sådana mätningar har gjorts. Vi har fångat arbeten med stora kontraster, exempelvis genomsnittliga handledsrörelsehastigheter under arbetsdagen mellan 1?/s och 55?/s. Vi har samtidigt undersökt samtliga anställda i dessa arbeten och har uppgifter om besvär och diagnoser i nacke och arm, och funnit stora skillnader mellan olika grupper. Totalt ingår ca 5000 individer. Vi avser att sammanställa data för att klarlägga exponerings-responssambanden, separat för män och kvinnor. Detta kommer att göras med statistiska simuleringsmetoder, och sambanden kommer att justeras för ålder, anställningstid och psykosociala faktorer i arbetet (krav-kontrollmodellen). Arbetet kommer att tillföra kunskaper för att bättre bedöma risken med olika arbeten, effekter av interventioner och orsakssamband vid arbetsskador. Då dessa sjukdomar utgör två tredjedelar av alla anmälda arbetssjukdomar är det mycket angeläget att sådan kunskap kommer till stånd.

Rapport

Referenser

Projektledare

Övriga forskare

Anslag

1 500 kSEK 2008-2010, från AFA Försäkring
785 kSEK 2008-2010, från "the Swedish council for working life and social research"