lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder - en prospektiv studie inom vård och skola

Besvär/sjukdomar i muskler och leder utgör ett stort folkhälsoproblem. Förhöjd risk har påvisats både vid hög arbetsbelastning och bristande psykosocial arbetsmiljö. Dessutom kan individfaktorer som högt BMI, rökning och fysisk inaktivitet ha betydelse för uppkomst av besvär. Vilka faktorer som har störst betydelse, och som bör prioriteras vid förebyggande åtgärder, är fortfarande oklart. För att särskilja dessa faktorers betydelse krävs stor kontrast i exponering mellan olika yrkesgrupper.

Vårdpersonal har höga prevalenser av besvär från rygg, nacke och axlar och flera kända fysiska riskfaktorer i arbetet. Lärare å andra sidan anses ha en hög psykosocial belastning, men ett omväxlande och fysiskt relativt lätt arbete.

Vi vill prospektivt följa kvinnor från fem olika yrkesgrupper (operationssjuksköterskor, narkossjuksköterskor, undersköterskor och ultraljudspersonal, samt lärare på mellan och högstadiet) med stor kontrast i fysisk och psykosocial belastning. Besvärsförekomsten kartläggs genom intervju och fysikalisk undersökning av nacke, axlar, armar och händer, hos ca 100 personer i varje yrkesgrupp. I samband med undersökningen får deltagarna en enkät med frågor om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, samt om BMI, rökning och motionsvanor. Den fysiska arbetsbelastningen registreras i subgrupper genom tekniska mätningar av arbetsställningar, arbetsrörelser och muskelbelastning. För att utöka studiebasen kommer ytterligare 400 kvinnor från varje yrkesgrupp att få en postenkät med frågor om samma riskfaktorer. Operationspersonalen och lärarna rekryteras från arbetsplatser i Södra sjukvårdsregionen, medan personal som arbetar med ultraljudsdiagnostik rekryteras även från andra delar av landet. 

För att studera insjuknande och prognos i förhållande till dessa riskfaktorer, kommer uppföljningar göras efter två år med postenkät till samtliga undersökningsdeltagare. Även senare uppföljningar planeras.

I samband med denna studie kommer vi också, i samarbete med Ergonomi och Aerosol Teknologi vid Lunds Tekniska Högskola, att utarbeta förslag till interventioner i operationsmiljön på Helsingborgs Lasarett, samt testa dessa i förväg i virtuell miljö. Med ergonomiska simulerings- och visualiseringsprogram vill vi också prediktera den fysiska belastningen och risken för sjukdom, efter förändringen.

Rapporter

Referens

Projektledare

Övriga forskare 

Externa forskningsnätverk

Anslag 

FAS 
SEK 2 300 000
2010-2012