lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Månadens publikation

Ultraljudsundersökningar av hjärtat – ekokardiografi innebär ofta besvärliga arbetsställningar för undersökaren. Biomedicinska analytiker (BMA) anställda på fysiologi- och kardiolog kliniker utför dessa undersökningar. Speciellt armar och händer är utsatta i undersökningen. BMA:n håller proben i ena handen tryckt mot patientens bröstkorg. Med den andra handen sköter hon tangentbordet och läser samtidigt av bilderna på skärmen. Arbetsuppgiften kräver precision och koncentration. Vi vet att olika arbetstekniker används beroende på vilken klinik man arbetar.

På grund av den demografiska utvecklingen ökar antalet äldre arbetstagare i hela den industrialiserade världen. Det är särskilt vanligt att arbeta till en hög ålder inom jordbrukssektorn, samtidigt som detta är en av våra farligaste arbetsmiljöer där många skadas och dör. Syftet med denna studie var att undersöka och sprida vad det finns för vetenskapligt utvärderade interventionsstudier och åtgärder som syftar till att minska risker och arbetsskador bland äldre arbetstagare inom jordbruket.

Yrkesmässig exponering för dieselavgaser är vanligt förekommande på grund av den utbredda användningen av dieseldrivna förbränningsmotorer. Dieselavgaser är kemiskt komplexa och består av gaser och partiklar. Både kvävedioxid (NO2) och elementärt kol (EC) används som markörer för exponering för dieselavgaser, dock anses EC internationellt vara den bästa markören för dieselavgaser. Studiens syfte var att med flera exponeringsmått (NO2, respirabelt EC, respirabelt organiskt kol (OC), respirabelt totalt kol (TC), respirabelt damm (RD) och antalkoncentration) kvantifiera den yrkesmässiga exponeringen för dieselavgaser vid byggandet av en järnvägstunnel samt att undersöka sambanden mellan dessa. Användningen av NO2 som en markör för dieselavgaser utvärderades också. Upprepad självadministrerad provtagning av NO2 gjordes för att studera om det var skillnad mellan denna typ av provtagning och traditionella exponeringsmätningar samt för att få ett mått på variabiliteten i exponeringen inom och mellan individer.

Andelen äldre i befolkningen ökar i många länder. Detta belastar välfärdsystemeten och för att klara välfärden behöver fler människor arbeta till en högre ålder i framtiden. Vi behöver därför veta mer om medarbetares hälsa i förhållande till deras arbetssituation och möjlighet att arbeta.

Gravida kvinnor som bor i områden med förorenad luft får barn som väger något mindre vid födseln. Effekten är mycket liten men sambandet är tydligt, visar en forskare vid Lunds universitet.

– Ändå är luften här i Skåne, där undersökningen gjorts, oftast inom EUs godkända gränsvärden. Även de låga föroreningshalter som anses acceptabla kan alltså ha en verkan, säger Ebba Malmqvist.