lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen

gruppbild ergonomi

 

Muskuloskeletala sjukdomar (bl a i nacke/skuldra/arm/hand) är ett problem i många arbetsmiljöer. Kvinnliga industriarbetare och manliga byggnadsarbetare är exempel på yrkesgrupper med sådana besvär, men besvären drabbar också många i serviceyrken, såsom städerskor och frisörer. Vi bedriver sedan många år forskning med syfte att öka den vetenskapligt styrkta kunskapen om sambanden mellan fysisk belastning och sjukdom. Vi har därför utvecklat metoder för mätning av arbetsställningar, arbetsrörelser och muskelaktivitet i arbetet, med bärbar teknisk utrustning. Metoderna är validerade och vi har använt dem i en lång rad yrken. Vi har därför god kunskap om relevanta och riskfyllda exponeringsnivåer. Ett validerat frågeformulär för självrapportering av fysisk belastning används också.

Vi har dessutom en standardiserad kliniks undersökningsmetod för kartläggning av sjukdom, vilken vi också använt i en lång rad yrken. Vi utbildar företagshälsovårdspersonal i användning av metoden.

Vi använder oss av dessa metoder i fältstudier (tvärsnitts- och prospektiva) på kvinnliga och manliga arbetstagare, som utför olika arbetsuppgifter, bl a inom branscher med anknytning till livsmedel, plast/gummi, tandvård, städning och kontor. Multivariata statistiska modeller som kan förutsäga risken utvecklas. Ett viktigt mål är att beskriva exponerings/respons-samband. Hänsyn tas därvid till psykosociala arbetsmiljöfaktorer och individfaktorer.

Vi letar också efter biomarkörer för arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar.

Gruppen studerar också betydelsen av exponering för handhållna vibrerande verktyg relateras till effekter på nervsystemet.

Resultatet av studierna inom detta program kommer att öka vår kunskap för de patogenetiska mekanismerna bakom belastningssjukdomar och vibrationsinducerad sjukdom. De kommer att få betydelse för fastställandet av gränsvärden och andra förebyggande åtgärder.

Externa forskningsnätverk