lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Sköldkörtelns funktion kan vara förbisedd vid bröstcancer

2018-02-14

Sköldkörtelns funktion kan ha betydelse för uppkomst och överlevnad i bröstcancer. Rönen presenteras i en avhandling från Lunds universitet där forskaren och läkaren Jasmine Brandt bland annat närmare studerat ett antal sköldkörtelhormoner. 

Sköldkörteln, lokaliserad  i halsen strax under struphuvudet, utövar inflytande på alla celltyper i kroppen.

- Sköldkörtelns roll vid bröstcancer är intressant och komplex. Den påverkar celler både i bröstcancertumörer och i immunförsvarets som ska skydda oss, berättar Jasmine Brandt, läkare och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och fortsätter:

 - Tidigare studier har visat att sköldkörtelhormoner och det kvinnliga könshormonet östrogen har likheter i regleringen av bröstcellers funktion. Och det är redan belagt att det finns en tydlig koppling mellan östrogennivåer och bröstcancer.

Porträttfoto av Jasmine Brandt.

Jasmine Brandt

Annat perspektiv än i tidigare forskning

I en ny avhandling har hon undersökt betydelsen av några av de sköldkörtelhormoner som används mest vid kliniska undersökningar av sköldkörtelns funktion. I undersökningen har även en antikropp ingått.

En kombination av höga halter av sköldkörtelhormonet tyroxin samt låga nivåer av TPO-antikroppar kunde kopplas till en ökad risk att utveckla bröstcancer. Det var framför allt risken för mindre aggressiva tumörtyper som ökade. Jasmine Brandt undersökte därefter huruvida prognos och överlevnad kunde kopplas till de undersökta hormonerna.

- För en gynnsam prognos var det framför allt viktigt att nivåerna av tyroxin inte var för låga. TPO-antikroppspositivitet var också relaterad till en bättre chans att överleva bröstcancer, berättar Jasmine Brandt.

I den aktuella forskningen identifierades även fem genetiska markörer för tyroxin och TPO-antikroppar som kan knytas till bröstcancerrisk.
Studierna är av observationstyp och hon menar att det fortfarande återstår mycket forskning kring sambanden mellan sköldkörtelns funktion och bröstcancer.

- Tidigare forskning har framför allt uppmärksammat sambanden först när patienterna redan diagnosticerats med bröstcancer. I min forskning har vi tvärtom utgått från friska kvinnor och sett vilken roll sköldkörtelhormonerna haft vid utveckling av bröstcancer, förklarar hon.

Underlaget till ovan nämnda studier kommer från Malmö Kost Cancer, en större medicinsk befolkningsundersökning där drygt 17 000 kvinnor i Malmö deltog mellan 1991 och 1996.

Syntetiska hormoner intressant uppslag

Jasmine Brandt ser positivt på fortsatt forskning och möjligheterna att ny kunskap om sköldkörtelhormonerna kan bidra till framtida diagnosmetoder och behandlingar. Bland annat anser hon det intressant att utreda ifall syntetiska sköldkörtelhormoner (t.ex. Levaxin) skulle kunna förbättra överlevnadsoddsen vid låga nivåer av tyroxin.

Avhandlingsarbetet har möjliggjorts genom finansiellt stöd från Cancerfonden, Region Skåne (genom sk. ALF-medel) och Gunnar Nilssons Cancerstiftelse.

Jasmine Brandt, doktor i medicinsk vetenskap vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, disputerade på avhandlingen ” Thyroid function and breast cancer - risk and clinical outcome in relation to thyroid hormones (free T3/T4), TSH, TPO-Antibodies and genetic variants” vid Lunds universitet fredagen den 19 januari 2018.

Fakta/Bröstcancer
Bröstcancer är ett samlingsnamn för alla de olika typer av cancer som kan uppstå i bröstet. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, både i Sverige och globalt. I Sverige får årligen mer än 9 000 kvinnor diagnosen bröstcancer, vilket innebär att ungefär en av nio kvinnor någon gång i livet drabbas.
Tumörer i brösten går i de flesta fall att operera bort. Dödligheten har minskat på grund av tidigare upptäckt och bättre behandlingar. Men om cancern sprider sig till andra organ kan den bli dödlig. (Källa: Lunds universitet)

Text: Björn Martinsson
Foto: Privat