lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Operation av lymfödem håller över tid och höjer livskvaliteten

2018-01-25

Många kvinnor drabbas av lymfödem till följd av bröstcanceroperation. Ödemet kan ibland vara svårbehandlat med traditionella metoder. En ny avhandling från Lunds universitet ger ytterligare belägg för att operation med fettsugning är en väl fungerande metod som främjar livskvaliteten.

Varje år får omkring 9 000 kvinnor i Sverige bröstcancerdiagnos, och var femte av dessa riskerar att drabbas av lymfödem av varierande svårighetsgrad. Ödemet uppstår genom att lymfbanorna skadas i samband med bröstcancerbehandlingen.

- Vid cancerbehandling där bröstet helt eller delvis avlägsnas tillsammans med lymfkörtlar i kombination med strålbehandling kan upp till 40-50 procent av patienterna få lymfödem som följd, säger Mattias Hoffner, doktorand vid Lunds universitet och överläkare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona/Karlshamn.

 

Håkan Brorson och Mattias Hoffner. Fotograf: Roger Lundholm
Håkan Brorson och Mattias Hoffner. Fotograf: Roger Lundholm

Doktorand Mattias Hoffner tillsammans med sin handledare, docent Håkan
Brorson. Genom de båda överläkarna finns också ett kliniskt samarbete
mellan sjukhusen i Malmö/Lund och Blekinge.

Misstänker att många ej får tillräcklig hjälp

I en ny avhandling har han utvärderat fettsugning som behandlingsmetod vid lymfödem. Vid lymfödem ansamlas lymfvätskan i kroppsdelen – armen vid bröstcancer – som sväller upp med olika komplikationer som följd.

Vid traditionell behandling dräneras lymfvätskan genom bandagering följt av kompression med armstrumpa, men många patienter blir inte av med problemen. Tidigare forskning vid Lunds universitet har visat att det beror på nybildning av fettväv och operation med fettsugning är då ett alternativ. Fettsugning tar bort den stora tyngden av fett och muskelmassan normaliseras efter operationen.

- Jag tror att det finns ett stort mörkertal för besvär till följd av lymfödem. Det beror dels på att sjukvårdens uppföljning är otillräcklig, dels att patienterna inte gör så stort väsen av sig. Det är ofta äldre kvinnor som är tacksamma för erbjuden hjälp, berättar Mattias Hoffner.

Fettsugning av lymfödem började redan för över 25 år sedan vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och metoden används nu i hela världen. Kontinuerlig forskning bedrivs kring behandlingarna. Kliniken har genom Mattias Hoffner ett samarbete med sjukhusen i Blekinge.

I sitt avhandlingsarbete har Mattias Hoffner utvärderat livskvaliteten hos patienter med armlymfödem efter bröstcanceroperation. Redan tre månader efter behandling med fettsugning minskade smärtbesvär och patienterna upplevde även mindre besvär av trötthet. Studien visade att både självskattad fysisk och psykisk hälsa efter fettsugningen ökade. Den psykiska hälsan var efter operation till och med högre än den för genomsnittsbefolkningen.

En mycket vanlig komplikation till följd av lymfödem är rosfeber. Förhårdnader och sprickor kan vara en inkörsport för bakterieangrepp som ökar risken för infektioner. I den studerade patientgruppen minskade risken att insjukna i rosfeber med 87 procent efter fettsugning.

Tidig upptäckt A och O

Mattias Hoffner ville också ta reda på om behandlingsresultaten håller över tid och följde därför patienter under en femårsperiod. Resultaten visar att svullnaden i de flesta fall försvann helt, och att patienternas armar vid femårskontrollen i snitt hade en något mindre volym jämfört med den friska armen. Inga återfall av svullnad noterades i studien.

- För bästa resultat är det viktigt att vi så tidigt som möjligt upptäcker och behandlar de kvinnor som behöver hjälp. Det gäller både traditionell behandling och fettsugning, betonar Mattias Hoffner.

I de ovan nämnda studierna har 60-130 patienter ingått. Samtliga har behandlats vid plastikkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Avhandlingen har finansierats bl.a. Vetenskapliga rådet i Blekinge, Regionalt forskningsstöd Region Skåne och Cancerfonden.

Mattias Hoffner, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, försvarar avhandlingen ”Liposuction of lymphedema - treatment strategy, pathophysiology and long-term outcome” vid Lunds universitet i kvinnoklinikens aula, Jan Waldenströms gata 47 den 26 januari 2018, kl 13.15.

Fakta/lymfödem
Lymfödem kan vara antingen primära (medfödda) eller uppkomma efter behandling (sekundära). Sistnämnda är vanligast och kan uppkomma efter cancerbehandling av framför allt bröstcancer, gynekologisk cancer, prostatacancer, malignt melanom eller efter tumörer i huvud/hals. Beroende på hur många lymfkörtlar som tas bort och om man strålar patienten, varierar förekomsten. Majoriteten av de drabbade är kvinnor.
Källa: Nationellt vårdprogram för lymfödem/Lunds universitet

Text: Björn Martinsson